7 maja 2020

Anna Domin

Co dalej z dematerializacją akcji? Przedłużenie terminów

Dematerializacja akcji – co to jest i jakie ma znaczenie? Dematerializacja akcji to proces przekształcania papierowych dokumentów potwierdzających udział w spółce, czyli akcji, na formę elektroniczną. Polega to na przeniesieniu akcji z formy papierowej na formę elektroniczną, co oznacza, że udział w spółce jest zapisywany na rachunku depozytowym prowadzonym przez podmiot uprawniony, takim jak dom […]

Dematerializacja akcji – co to jest i jakie ma znaczenie?

Dematerializacja akcji to proces przekształcania papierowych dokumentów potwierdzających udział w spółce, czyli akcji, na formę elektroniczną. Polega to na przeniesieniu akcji z formy papierowej na formę elektroniczną, co oznacza, że udział w spółce jest zapisywany na rachunku depozytowym prowadzonym przez podmiot uprawniony, takim jak dom maklerski czy bank.

Dematerializacja akcji pozwala na uproszczenie procesów związanych z przeprowadzaniem transakcji na rynku kapitałowym. Dzięki temu proces sprzedaży, kupna lub przekazania akcji może zostać przeprowadzony szybciej i z mniejszymi kosztami, ponieważ nie jest już konieczne przesyłanie fizycznych dokumentów potwierdzających udział w spółce.

Proces dematerializacji akcji jest regulowany przepisami prawa, a w Polsce odpowiedzialny za prowadzenie rachunków depozytowych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW). W ramach procesu dematerializacji akcji, KDPW prowadzi rejestr akcjonariuszy, który zawiera informacje o akcjach znajdujących się na rachunku depozytowym oraz o ich właścicielach.

Dematerializacja akcji jest coraz bardziej popularna na całym świecie i stała się standardem w większości krajów. Dzięki temu, inwestorzy mogą łatwiej, szybciej i taniej dokonywać transakcji na rynku kapitałowym, co sprzyja rozwojowi gospodarczemu i innowacjom.

Ograniczenia związane z pandemią COVID-19

Pandemia COVID-19 nie pozostała obojętna na przebieg procesów związanych z dematerializacją akcji. Ograniczenia dotyczące życia prywatnego jak i działalności gospodarczej a także przesunięcie niektórych terminów związanych z funkcjonowaniem spółek  – np. przedłużenie o 3 miesiące terminu na zatwierdzenie sprawozdań finansowych w spółkach za 2019 r. a co za tym idzie terminu na złożenie zatwierdzonych sprawozdań finansowych w Krajowym Rejestrze Sądowym skłoniły rząd do zaproponowania wydłużenia terminów związanych z dematerializacją akcji.

Przepisy ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzały dwa istotne z punktu widzenia procesu dematerializacji akcji terminy. Jest to dzień 30 czerwca 2020 r., a więc dzień do którego spółki powinny najpóźniej dokonać pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce. Na marginesie można dodać, że do tego dnia spółki powinny również dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz podpisać z tym podmiotem umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Drugim terminem jest dzień 1 stycznia 2021 r. Z tym dniem wygasa moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę. 

Projekt nowelizacji ustawy

  • Wydłużenie terminu utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę
  • Wydłużenie terminu na dokonanie pierwszego ogłoszenia wzywającego akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce
  • Wybór podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz podpisanie umowy na prowadzenie tego rejestru

Aktualnie, w związku z wdrażaniem szczególnych instrumentów wsparcia w związku z wirusem SARS -CoV2  prowadzone są prace nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw.

Procedowany projekt zakłada m.in. wydłużenie o 2 miesiące tj. z 1 stycznia 2021 r. do 1 marca 2021 r. terminu utraty mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę. Z tym samym dniem tj. z dniem 1 marca 2021 r. uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Podobnie projekt zakłada wydłużenie o 3 miesiące tj. do 30 września 2020 r. terminu na dokonanie przez spółkę pierwszego ogłoszenia wzywającego akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce – aktualnie jest to 30 czerwca 2020.

Przed dokonaniem tego wezwania, a więc również do 30 września 2020 r., spółka powinna dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy oraz podpisać z wybranym przez walne zgromadzenie podmiotem umowy na prowadzenie tego rejestru. A więc również w tym przypadku zakłada się przedłużenie dotychczasowego terminu o 3 miesiące. Do dnia 1 marca 2021 r. ma zostać również przedłużony termin do, którego do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, będą miały zastosowanie zasady dotyczące akcji imiennych. Generalnie należy powiedzieć, że proponowane zmiany są oczekiwane przez spółki i idą w dobrym kierunku. Należy jedynie mieć nadzieję, że pandemia COVID – 19 nie zmusi do ponownego skorygowania w/w terminów.

Dematerializacja akcji? Możesz na nas liczyć! Dowiedz się więcej o tym co możemy dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami: Kontakt

Wojciech Ostrowski

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prawnik biznesowy od 1986 roku, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Lubi dzielić się wiedzą. Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów.