Publication: Puls Biznesu Provider: Puls Biznesu Net S.A.
Date: 16 Maja 2007

Wszystko jest w przepisach Reguły przygotowywania i składania sprawozdań finansowych są określone w przepisach mówi prawnik Stanisław Rachelski.

Puls Biznesu: Jak wygląda przygotowanie sprawozdania?

Stanisław Rachelski, wspólnik zarządzający w kancelarii Rachelski & Wspólnicy: W myśl przepisów ustawy o rachunkowości zarząd spółki akcyjnej lub z o.o. jest zobowiązany w trzy miesiące od zakończenia roku obrotowego przygotować roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spółki. Oba sprawozdania wymagają zatwierdzenia przez wspólników na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników.

Najczęściej jednak rok obrotowy spółek pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Co to oznacza?

Tylko tyle że przygotowanie dokumentów powinno nastąpić najpóźniej do końca marca. Następnie według przepisów kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) zarząd powinien zwołać zwyczajne zgromadzenie wspólników, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Roczne sprawozdanie finansowe spółki, odpis uchwały o jego zatwierdzeniu i sposobie podziału zysku lub pokrycia straty oraz sprawozdanie zarządu z działalności spółki należy złożyć w rejestrze przedsiębiorców KRS. W razie niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego we właściwym terminie zarząd i tak jest zobligowany złożyć je do KRS. Zgodnie z art. 587 k.s.h. członek zarządu, który przy wykonywaniu swoich obowiązków ogłasza nieprawdziwe dane, może ponieść surowe konsekwencje.

Finanse spółek co roku jawne

Prawo Składanie sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców

Firmy najczęściej w maju i w czerwcu składają sprawozdania finansowe z zeszłego roku. Muszą się do tego przygotować, gdyż spóźnialskim grożą kary.

Warszawska Lumena jest jednym z integratorów IT na polskim rynku. Prowadzi szeroką działalność gospodarczą.

Prawo zobowiązuje nas do składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Korzystamy z pomocy profesjonalnych doradców mówi Tadeusz Browarek, prezes Lumeny.

Firmy składają najczęściej sprawozdania finansowe do KRS w okolicach maja i czerwca każdego roku. Dodatkowo też spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych muszą również tam składać odpowiednie dokumenty.

Terminy lecą

Problem przygotowania i składania do KRS sprawozdań finansowych dotyczy spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), a także spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, o ile uzyskają najmniej 800 tys. euro przychodu netto w poprzednim roku obrotowym. Sprawozdanie finansowe zatwierdza organ danej jednostki (np. zgromadzenie wspólników) nie później niż w sześć miesięcy od zakończenia roku bilansowego.

Takie sprawozdanie przygotowuje najczęściej główny księgowy lub zewnętrzna spółka mówi Hubert Mackiewicz, wspólnik z kancelarii Kalwas i Wspólnicy.

Jaka jest zawartość sprawozdania finansowego? Zależy od tego, czy podlega ono obowiązkowemu badaniu przez biegłego i publikacji w Monitorze Polskim B. Kiedy nie podlega, wówczas składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania oraz z dodatkowych informacji i objaśnień wymaganych przez prawo. Jeżeli podlega badaniu i publikacji, to obejmuje także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych.

Koszt zależy od wielkości

Obowiązek badania sprawozdania finansowego dotyczy przede wszystkim spółek akcyjnych, banków, zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych. Koszt badania zależy od bardzo wielu czynników, takich jak m.in. wielkość firmy, a także jej aktywów i pasywów, branży, w jakiej firma działa, czy też tego, czy firma dokonuje jakiś przejęć na rynku albo nabywa instrumenty finansowe. Dla każdego przypadku wyliczamy wycenę indywidualnie mówi Zbigniew Adamkiewicz, partner w Deloitte.

Największe polskie firmy za badanie sprawozdania finansowego płacą nawet kilka milionów złotych. Z kolei średniej wielkości przedsiębiorca musi się liczyć z kosztem rzędu kilkunastu tysięcy złotych.

Koszt zależy również od tego, czy audytorem jest firma z tzw. wielkiej czwórki, czy jakaś mniejsza dodaje Zbigniew Adamkiewicz.

Informacje w sprawozdaniach są często cenne dla konkurencji. Łatwo się z nich dowiedzieć o działaniu danej spółki. Każdy zainteresowany ma za pośrednictwem Centralnej Informacji KRS dostęp do danych w niej zawartych, może przeglądać akta rejestrowe wpisanych podmiotów, otrzymywać odpisy i wyciągi. Zależnie od formy prawnej przedsiębiorcy w rejestrze można znaleźć takie informacje, jak m.in.: nazwa spółki, jej adres, forma prawna, sposób reprezentacji, umowa spółki lub statut, lista wspólników. Dlatego niejednokrotnie firmy nie składają ani nie ogłaszają sprawozdań, by chronić własne tajemnice. Sąd rejestrowy może jednak za to wymierzyć grzywnę do 1 tys. zł. Co więcej, jeśli wymierzenie grzywny okazałoby się nieskuteczne i spółka nadal uporczywie nie składałaby sprawozdania finansowego, wówczas sąd rejestrowy ma prawo ustanowić dla niej kuratora, a nawet wydać postanowienie o jej rozwiązaniu.