Wierzyciel może skierować roszczenia do menedżerów

Jeżeli egzekucja wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, to za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Wynika to z […]

  1. Strona główna
  2. 2012
  3. Wierzyciel może skierować roszczenia do menedżerów

Jeżeli egzekucja wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, to za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Wynika to z art. 299 par. 1 k.s.h. Jak w praktyce można skorzystać z tego uregulowania?

Przepis ten oznacza, że wierzyciel według własnego wyboru może skierować swoje roszczenia w stosunku do wszystkich członków zarządu (w przypadku zarządu wieloosobowego), wybranych jego członków lub też konkretnego członka zarządu. Ponadto solidarna odpowiedzialność skutkuje tym, iż spłata wierzytelności przez jednego z zobowiązanych powoduje, że pomiędzy członkami zarządu powstaje roszczenie regresowe w stosunku do pozostałych osób. Członkowie zarządu, którzy dokonali spłaty zobowiązań spółki w oparciu o art. 299 par. 1 k.s.h., nie mają natomiast żadnych roszczeń zwrotnych w stosunku do spółki. Należy jednak zaznaczyć, iż członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, o której mowa w art. 299 par. 1, jeżeli wykaże przynajmniej jedną z przesłanek: po pierwsze – we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości, po drugie – wszczęto postępowanie układowe, po trzecie – niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nie nastąpiło z jego winy, po czwarte – pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody. W orzecznictwie spotkać można odmienne stanowiska dotyczące tego, czy odpowiedzialność na podstawie art. 299 k.s.h. obok członków zarządu ponoszą też likwidatorzy. Nie budzi natomiast wątpliwości, że nie podlegają jej członkowie innych organów, np. rady nadzorczej i komisji rewizyjnej. Co do zasady wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki. Przyjmuje się jednak, że w sytuacji, gdy wspólnik jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, to odpowiada za jej zobowiązania na podstawie art. 299 k.s.h., ponieważ wiąże się to nie ze statusem wspólnika, lecz z mandatem do pełnienia funkcji członka zarządu.

Menu