Źródło: Dziennik Internautów Data: 24 lipca 2009 r. Autor: Marcin Maj

Osoby zawierające transakcje z małoletnimi w serwisie Allegro powinny dla własnego bezpieczeństwa żądać zgody opiekuna, choćby przesłanej drogą elektroniczną – stwierdza prawnik Przemysław Adamus w komentarzu dla Dziennika Internautów. Wiemy jednak, że Allegro nie patrzy przychylnie na tych użytkowników, którzy takiej zgody wymagają. Kolejny komentarz dotyczący tej sprawy przygotował dla Dziennika Internautów Przemysław Adamus z kancelarii Rachelski i Wspólnicy: Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego osoby pomiędzy 13 a 18 rokiem życia posiadają tzw. ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby te mogą zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego tj. w szczególności zakupu książek, zabawek itp. do pewnej określonej rozsądkiem wartości pieniężnej. Te szersze uprawnienia ustawodawca uzasadnia większą samodzielnością małoletnich w wieku powyżej 13 lat. Ponadto niepełnoletni mogą sami rozporządzać swoim zarobkiem, jeżeli już podjęły pracę, a także dysponować przedmiotami, które opiekunowie oddali im do swobodnego użytku. Jednak rozporządzenie swoim prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości 500 złotych przez małoletniego wykracza poza katalog czynności zawieranych w drobnych codziennych sprawach. W takim przypadku ustawodawca wymaga zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego, najczęściej rodziców. Jeżeli małoletni zawiera umowę bez takiej zgody, to ważność umowy jest uzależniona od potwierdzenia jej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli takiego potwierdzenia nie będzie, to umowa jest nieważna. (…) Oczywiście samo zobowiązanie małoletniego automatycznie nie gwarantuje, że opiekun zostanie poinformowany o założeniu konta lub dokonaniu transakcji. Istnieje również ryzyko, że osoby małoletnie będą nagminnie zakładać konta bez wiedzy rodziców, oraz będą dokonywać transakcji, za które nie będą mogły uregulować należności. W tej sytuacji kontrahenci małoletnich mogą być w pewnych przypadkach poszkodowani. Dlatego osoby zawierające transakcje z małoletnimi, mając na względzie obowiązującą zasadę ograniczonego zaufania w obrocie gospodarczym, powinny żądać przedłożenia zgody przedstawicie ustawowego i to co najmniej w formie elektronicznej. Należy wskazać, że dla wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego stosuje się zasady ogólne przewidziane przepisami Kodeksu cywilnego. Wyrażenie takiej zgody przez przedstawiciela małoletniego może nastąpić także w sposób dorozumiany przez jakiekolwiek zachowanie się, uzewnętrzniające tę wolę w sposób obiektywnie zrozumiały, a więc albo wyraźnie, albo dorozumianie. Dotyczy to jakiekolwiek zachowania się (z użyciem słów lub bez – potakiwaniem, mimiką, gestami, czynem), które w okolicznościach towarzyszących w sposób dostatecznie zrozumiały wyraża wolę wywołania skutków prawnych objętych treścią czynności prawnej. Podsumowując, można przyjąć, że oświadczenie małoletniego Użytkownika: „Oświadczam również, że będę zawierać konsekwencje w ramach Allegro za zgodą mojego opiekuna prawnego” jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dotyczy zawierania przyszłych transakcji. Jednak z ostrożności każdy kontrahent małoletniego Użytkownika powinien zabezpieczyć się przez udzielenie przez rodziców zgody co najmniej w formie elektronicznej na dokonanie danej transakcji. Niezależnie od powyższego należy wskazać, że rejestracja małoletniego Użytkownika powinna także wymagać aktywności opiekuna ustawowego w toku rejestracji jak również podczas korzystania przez małoletniego z portalu aukcyjnego. Z powyższego wynika, że Allegro nie powinno mieć zastrzeżeń do użytkowników, którzy żądają od małoletnich zgody przedstawiciela ustawowego. Z listu jaki wcześniej otrzymał Dziennik Internautów wynika, że serwis jednak może to utrudniać. Dziennik Internautów pytał już Allegro o stanowisko w tej sprawie, ale jak dotąd nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.