12 kwietnia 2024

Anna Domin

W jakich przypadkach dłużnikowi można zakazać prowadzenia działalności gospodarczej

Kiedy i na jakiej podstawie dłużnik może mieć […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 21.12.2010 Autor: Stanisław Rachelski

Kiedy i na jakiej podstawie dłużnik może mieć zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Czy wszyscy członkowie zarządu zadłużonej spółki będą podlegać temu zakazowi jednakowo? Zgodnie z art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego (p.u.n.) sąd może orzec pozbawienie na okres od 3 do 10 lat prawa prowadzenia działalności na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, osoby, która ze swej winy, będąc do tego zobowiązana z mocy ustawy, nie złożyła w terminie dwóch tygodni od dnia powstania podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o jej ogłoszenie. Innymi przesłankami orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej może być niedopełnienie przez dłużnika obowiązków ciążących na nim już po ogłoszeniu upadłości, m.in. niewydanie dokumentów, do których wydania zobowiązuje upadłego ustawa lub ukrywanie, niszczenie i obciążanie majątku wchodzącego w skład masy upadłościowej. Dodatkowo sąd może orzec zakaz wobec dłużnika, który jest osobą fizyczną, jeżeli uzna, że jego niewypłacalność jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa (art. 374 pr. p.u.n.). Wyznaczając czas trwania zakazu, sąd bierze pod uwagę stopień winy oraz skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego (I CSK 460/06 z 21 marca 2007 r.), w przypadku wielości osób, którym zarzucono winę w rozumieniu art. 373 ust. 1 p.u.n. możność pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia określonych funkcji podlega rozważeniu wobec każdej z tych osób w sposób zindywidualizowany. Przedmiotem badania i oceny sądu jest kwestia, jakie obowiązki ciążyły na każdej z nich oraz jakie działania w związku z tym podejmowały. Może się okazać, że sankcja w postaci pozbawienia praw powinna dotknąć wszystkie osoby, ale może się też okazać, że powinna dotyczyć tylko niektórych z wymienionych osób.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.