12 kwietnia 2024

Anna Domin

Uwaga! Naciągają na Monitor Sądowy

Do przedsiębiorstw trafia korespondencja sugerująca, że zalegają z opłatami za umieszczenie danych w różnych internetowych bazach o nazwach zbliżonych do […]

Do przedsiębiorstw trafia korespondencja sugerująca, że zalegają z opłatami za umieszczenie danych w różnych internetowych bazach o nazwach zbliżonych do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Czy to zdarza się często?

Od pewnego czasu do wielu przedsiębiorstw – zwłaszcza tych niedawno zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym – trafia korespondencja sugerująca, że zalegają one z kilkuset-złotową opłatą za umieszczenie danych w różnego rodzaju internetowych bazach o nazwach zbliżonych do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Firmy wysyłające te informacje korzystają z niewiedzy i naiwności adresatów, którzy nie do końca mają świadomość, na czym polega ustawowy obowiązek ogłaszania danych firmowych oraz kiedy i gdzie należy te dane publikować. Dodam, że działające przy Ministerstwie Sprawiedliwości Biuro do spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowczo odcina się od działalności takich firm oraz ostrzega, że zamieszczane tam informacje nie wywołują skutków prawnych. * Jakie mogą być konsekwencje dla przedsiębiorcy, który nieświadomie zdecyduje się na zamieszczenie wpisu w jednej z takich baz internetowych? Przedsiębiorca, który umieści wpis w jednej z baz internetowych, traktując go jako alternatywę dla Monitora Sądowego i Gospodarczego, naraża się na konsekwencje niewypełnienia obowiązku prawnego. Może on za to zostać ukarany grzywną przewidzianą w przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczących egzekucji świadczeń niepieniężnych. Oczywiście przedsiębiorca taki wyda również zupełnie niepotrzebnie pieniądze na zamieszczenie wpisu niemającego żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o obowiązujące wymogi prawne. Warto zatem podkreślić, że Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem urzędowym wydawanym przez ministra sprawiedliwości na podstawie ustawy z 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Wmyśl art. 1 tej ustawy monitor to ogólnokrajowy dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez kodeks spółek handlowych, kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także inne ustawy. * Jakie są obowiązki spółek, jeżeli chodzi o zamieszczenie ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym? Zgodnie z art. 13 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkie wpisy do tego rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dlatego też wszelkie informacje, które spółka zobowiązana jest zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisu, podlegają z urzędu publikacji w monitorze. Ponadto generalną zasadę w zakresie ogłaszania treści dokumentów i informacji o spółce kapitałowej oraz komandytowo-akcyjnej zawiera art. 5 kodeksu spółek handlowych. Według tej regulacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej, wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowo (ale nie zamiennie) umowa lub statut spółki może nałożyć obowiązek ogłoszenia też w inny sposób. Co do zasady złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zdarzeniu podlegającemu obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia. * W jaki sposób można w praktyce dokonać wpisu? Ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w monitorze są przyjmowane w sekretariatach sądów rejonowych. Wykaz tych sądów zawarty jest w załączniku do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r. (Dz. U. nr 45, poz. 204 z późn. zm.). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący Ministerstwa Sprawiedliwości. Obowiązuje taksa 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. Ogłoszenia dotyczące wpisów w KRS przekazywane są do ogłoszenia w monitorze przez Centralną Informację KRS – bezpośrednio po dokonaniu wpisu. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący sądu rejonowego przyjmującego wniosek. Jest to opłata stała i wynosi za ogłoszenie pierwszego wpisu – 500 złotych, a za ogłoszenie kolejnych wpisów – 250 złotych.