Umowa o świadczenie usług turystycznych

Kolorowe zdjęcia i zachęcający opis w folderze biura podróży to nie wszystko. Zanim podejmiesz decyzję o zakupie wycieczki, przeczytaj dokładnie […]

  1. Strona główna
  2. 2012
  3. Umowa o świadczenie usług turystycznych

Kolorowe zdjęcia i zachęcający opis w folderze biura podróży to nie wszystko. Zanim podejmiesz decyzję o zakupie wycieczki, przeczytaj dokładnie umowę.

Podpowiadamy, na co należy zwrócić uwagę, aby urlop nie okazał się rozczarowaniem i pozostawił po sobie same radosne wspomnienia. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (dalej u.u.t.) umowa o świadczenie usług turystycznych powinna zawierać w szczególności: dane organizatora turystyki, numer jego wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych, a także imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała; miejsce pobytu lub trasę wycieczki; czas trwania imprezy turystyczne , jej program, oraz jakość oferowanych usług (kategorię obiektu hotelarskiego, ilość i rodzaj posiłków); cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować ich podwyższenie; rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela; termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji; podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.
Szczególną uwagę należy zwrócić na wszelkie informacje pisane „drobnym drukiem”, ponieważ mogą dotyczyć one np. opłat dodatkowych i decydować o atrakcyjności oferty. Jeżeli jakieś zapisy nie są wystarczająco jasne i odpowiednio szczegółowe, warto je doprecyzować. Oferta „all inclusive” w niektórych hotelach oznacza 3 główne posiłki i lokalne napoje, w innych – całodzienne wyżywienie, alkohole międzynarodowe oraz bezpłatną możliwość korzystania z dodatkowych atrakcji, takich jak fitness czy sauna. Doprecyzowanie przedmiotu umowy może bardzo ułatwić dochodzenie ewentualnych roszczeń w przypadku niezrealizowania przez organizatora jakiejś części programu imprezy. Należy też pamiętać, aby upewnić się, że standard hotelu nam odpowiada. System „gwiazdek” bywa złudny, ponieważ funkcjonuje w oparciu o przepisy lokalne i dlatego różni się w różnych zakątkach świata. Klasyfikacji jakości usług hotelarskich nie podjęła się nawet Unia Europejska, dlatego to co czeka na turystę w 3-gwiazdkowym hotelu w Egipcie może zdecydowanie odbiegać od tego, co oferują mu polskie 3-gwiazdkowe hotele. Art. 11a ust.1 u.u.t. przewiduje, iż organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że na jego działania miała wpływ jedna z trzech następujących okoliczności: po pierwsze, działanie lub zaniechanie klienta; po drugie, działanie lub zaniechanie osób trzecich nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tego działania lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć; po trzecie, siła wyższa. Zasada ta dotyczy również ofert „last minute”. Kupując w ostatniej chwili wycieczkę tańszą nawet o kilkadziesiąt procent, konsument ma prawo do wszystkich świadczeń i standardu zapewnionego w ofercie pierwotnej. Źle wykonaną usługę last minute można reklamować, jak każdą inną. Poza dwoma wyjątkami przewidzianymi w art. 11b ust. 2 i 3 u.u.t., odpowiedzialności organizatora turystyki nie można na drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć. Zakaz ten ma na celu ochronę interesów konsumentów zawierających umowy o świadczenie usług turystycznych. Analizowany przepis zasadniczo uniemożliwia zawieranie umów mniej korzystnych dla klienta niż przewidział ustawodawca. Należy mieć jednak na uwadze, że stosownie do art. 11b ust. 3 u.u.t. organizatorzy turystyki w umowach z klientami mogą ograniczyć odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego klienta.

Menu