12 kwietnia 2024

Anna Domin

Spółka ma prawo do koncesji i zezwoleń

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują przepisy umożliwiające przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą jako osoba fizyczna przekształcenie w spółkę z ograniczoną […]

Od 1 lipca 2011 r. obowiązują przepisy umożliwiające przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą jako osoba fizyczna przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną. Jak w praktyce można tego dokonać?

Takie przekształcenie jest bardzo zbliżone do obowiązujących już wcześniej procedur związanych z przekształcaniem spółek. Zatem aby przekształcenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna mogło dojść do skutku, niezbędne jest sporządzenie w formie aktu notarialnego planu przekształcenia. Musi on zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu wraz z załącznikami i opinią biegłego rewidenta. Konieczne jest też złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, które powinno określać typ spółki,w jaką przedsiębiorca zostanie przekształcony, wysokość kapitału zakładowego oraz nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej. Jaki jest cel badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta? Biegły rewident musi zbadać, czy plan taki jest rzetelny i poprawny pod względem formalnym (art. 5848 k.s.h.). w szczególności zweryfikować wartość bilansową majątku przedsiębiorcy przekształcanego oraz wycenę składników jego majątku (aktywów i pasywów). Biegłego wyznacza sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Kiedy w wyniku przekształcenia firma prowadzona przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną stanie się spółką? Przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie zostanie on wykreślony przez właściwy organ ewidencyjny z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 5841 k.s.h.). W dniu przekształcenia dotychczasowy przedsiębiorca prowadzący działalność jako osoba fizyczna zostanie wspólnikiem albo akcjonariuszem przekształconej spółki (art. 5842 par. 3 k.s.h.). Czy spółka powstała w wyniku przekształcenia ma prawo do zezwoleń, koncesji czy ulg, które wcześniej przyznano przedsiębiorcy prowadzącemu działalność jako osoba fizyczna? Przekształconej spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przekształconego przedsiębiorcy na zasadach sukcesji uniwersalnej. Oznacza to, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi będzie stanowiła inaczej. Dzięki temu można ograniczyć koszty przekształcenia, które trzeba by ponieść w przypadku konieczności ponownego ubiegania się o koncesję czy zezwolenie.