W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 371), zwanej dalej „ustawą o instytutach” uregulowano zasady ponoszenia przez pracowników naukowych i badawczo-technicznych odpowiedzialności dyscyplinarnej. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna na wniosek rzecznika dyscyplinarnego.