Rośnie popyt, więc przybywa agencji pracy tymczasowej - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Rośnie popyt, więc przybywa agencji pracy tymczasowej

ZAKŁADAMY BIZNES Właściciel musi sprostać wielu wymogom i […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 17.06.2010 Autor: Dorota Zurowska

ZAKŁADAMY BIZNES Właściciel musi sprostać wielu wymogom i podlega szczegółowej kontroli Zmiany struktury rynku pracy,w tym rosnący popyt na usługi agencji pracy tymczasowej, sprawiają, że wielu przedsiębiorców dostrzega w podjęciu takiej działalności szansę na uruchomienie własnego biznesu. Korzystanie z pracowników tymczasowych jest bardzo korzystne dla firm, ponieważ umożliwia redukcję kosztów i ryzyka związanego z rotacją personelu. Dlatego przedsiębiorcy coraz częściej szukają agencji dostarczających ludzi do wykonania określonych zajęć w określonym czasie. Zatrudnić dla kogoś Prowadzenie działalności wzakresie pracy tymczasowej polega na zatrudnianiu pracowników i kierowaniu ich do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu nazywanego pracodawcą użytkownikiem. Agencję z pracownikiem tymczasowym łączy stosunek pracy powstały z umowy zawartej na czas określony lub czas niezbędny do wykonania określonego zadania. Jednakże to pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi zadania i kontroluje ich wykonanie. Pełni on obowiązki i korzysta z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do zorganizowania pracy z udziałem pracownika tymczasowego. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, wypłata wynagrodzenia, rozliczanie składek ZUS, naliczanie podatków i innych opłat oraz pozostałe formalności związane z bezpośrednim zatrudnianiem pracowników należą do obowiązków agencji. Prawa i obowiązki Wzajemne zobowiązania pomiędzy agencją a pracodawcą użytkownikiem oraz podstawowe warunki wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego powinny być zawarte w pisemnej umowie. Uzgodnieniu podlegają przede wszystkim: rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymagania kwalifikacyjne, które pracownik musi spełniać, przewidywany okres, miejsce wykonywania pracy oraz wymiar czasu. Agencja powinna także zostać poinformowana przez pracodawcę użytkownika o wynagrodzeniu za pracę, którą ma wykonywać pracownik. Wynagrodzenie to powinno wynikać z przepisów o wynagrodzeniu obowiązującemu u pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy w okresie wykonywania pracy nie może być traktowany gorzej niż pracownicy zatrudnieni na takich samych lub podobnych stanowiskach pracy. Agencja zatrudniająca pracowników tymczasowych nie może być jednocześnie pracodawcą użytkownikiem w stosunku do osób, z którymi pozostaje w stosunkach pracy. Poufność kontrolowana Każda agencja pracy tymczasowej powinna mieć lokal biurowy wyposażony w podstawowy sprzęt techniczny umożliwiający prowadzenie działalności oraz zapewniający poufność prowadzonych w nim rozmów. Osoby zatrudnione w agencji do obsługi osób korzystających z jej usług w zakresie pracy tymczasowej powinny mieć co najmniej średnie wykształcenie. Agencje są zobowiązane do przetwarzania gromadzonych danych osobowych w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Rola agencji w tym zakresie jest przy tym szczególna, ponieważ pozyskuje ona i przetwarza dane osobowe nie na własne potrzeby, lecz celem przekazania podmiotom trzecim. Za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych grożą sankcje karne, włącznie z karą pozbawienia wolności. Kontrole prowadzone przez GIODO są zazwyczaj bardzo drobiazgowe. W skład zespołu kontrolnego wchodzą informatycy i specjaliści ds. baz danych oraz prawnicy i inspektorzy GIODO. Niedopuszczalne jest, aby osoby, dla których agencja poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, były dyskryminowane ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie lub przynależność związkową. Pracownik nie płaci Niezgodne z prawem jest również pobieranie od osób poszukujących zatrudnienia opłat innych niż te związane z kierowaniem pracowników do pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy (art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia). Od pracownika tymczasowego można wymagać jedynie pokrycia faktycznie poniesionych przez agencję kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, w tym: opłaty za dojazd i powrót osoby skierowanej, opłaty za wydanie wizy, badanie lekarskie, tłumaczenie dokumentów. Raport co rok W terminie do 31 stycznia każdego roku agencje pracy tymczasowej są zobowiązane do przedstawienia marszałkowi województwa, właściwemu dla swojej siedziby, szczegółowej informacji o prowadzonej działalności za rok poprzedni. Formularz takiej informacji stanowi załącznik do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia. W zakresie pracy tymczasowej formularz taki zawiera wskazanie danych dotyczących: liczby osób skierowanych przez agencję do wykonywania pracy tymczasowej (z uwzględnieniem m.in. takich parametrów, jak płeć, wiek, charakter i miejsce świadczenia pracy czy rodzaj umowy) i liczby pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji. Niewywiązanie się z powyższych warunków lub też przekazanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji powoduje, zgodnie z art. 18 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wykreślenie, w drodze decyzji, agencji zatrudnienia z rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia. Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, t.j.). 2. Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608, z późn. zm.) *** Jakie warunki trzeba spełnić *Agencja może rozpocząć działalność dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru oraz uzyskaniu certyfikatu potwierdzającego tenże wpis. * Podmiotem starającym się o wpis do rejestru może być osoba prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna. * Podmiot starający się o wpis do rejestru (a także posiadający już certyfikat i prowadzący agencję pracy tymczasowej) nie może: – posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, – być karany za przestępstwa lub wykroczenia dotyczące prowadzenia agencji bez wpisu, pobierania wynagrodzenia od osób poszukujących zatrudnienia lub naruszenia zakazu dyskryminacji, – być podmiotem,w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub ogłoszono jego upadłości. *** Formalności * Jawny rejestr agencji zatrudnienia prowadzony jest przez marszałków poszczególnych województw. Wpis do rejestru jest bezpłatny. * Opłata za wydanie certyfikatu, który uprawnia do świadczenia usług w zakresie pracy tymczasowej, wynosi 200 zł. * Dużym udogodnieniem jest wprowadzona w ubiegłym roku możliwość składania wniosków o wpis do rejestru w formie elektronicznej. Wtakim przypadku trzeba się jednak posłużyć bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.