12 kwietnia 2024

Anna Domin

Pre-pack czyli przygotowana likwidacja

Pre-pack to nowa instytucja wprowadzona do znowelizowanej ustawy „Prawo upadłościowe”. W obrocie gospodarczym pojawiła się w styczniu 2016 roku. Przygotowana likwidacja w praktyce polega na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikiem określającym warunki sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego lub poszczególnych składników majątku, które stanowią jednakże znaczną część przedsiębiorstwa upadłego. Przygotowana likwidacja […]

kolo_rw_mPre-pack to nowa instytucja wprowadzona do znowelizowanej ustawy „Prawo upadłościowe”. W obrocie gospodarczym pojawiła się w styczniu 2016 roku.

Przygotowana likwidacja w praktyce polega na złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z załącznikiem określającym warunki sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego lub poszczególnych składników majątku, które stanowią jednakże znaczną część przedsiębiorstwa upadłego.

Przygotowana likwidacja polega na znalezieniu inwestora chętnego na zakup przedsiębiorstwa dłużnika jeszcze przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Upadły wnioskujący o sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach przygotowanej likwidacji musi się przygotować na spełnienie kilku warunków. Po pierwsze, do wniosku musi załączyć opis wraz z oszacowaniem, sporządzone przez biegłego sądowego. Ponadto, do wniosku załączyć musi również warunki sprzedaży przedsiębiorstwa, które zawierać będą co najmniej wskazanie nabywcy i ceny sprzedaży. Dojście do skutku całej procedury zależy od sądu który może wyrazić zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa w ramach pre-pack lub może takiej zgody nie wyrazić. W ustawie przewidziana została sytuacja w której sąd obligatoryjnie wyraża zgodę na sprzedaż przedsiębiorstwa.

Art. 56c § 1 ustawy „Prawo upadłościowe” stanowi, iż „Sąd uwzględnia wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży, jeżeli cena jest wyższa niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w związku z likwidacją w takim trybie.” Z kolei, gdy cena jest zbliżona do kwoty możliwej do uzyskania, rozumianej w sposób przedstawiony powyżej, sąd jedynie może wyrazić zgodę na taką sprzedaż.

Instytucja przygotowanej likwidacji posiada sporo zalet. Sprzedaż funkcjonującego przedsiębiorstwa pozwala na jego zachowanie, zamiast likwidacji. Dłużnik może odzyskać więcej środków z uwagi na fakt, iż sprzeda przedsiębiorstwo po cenie wyższej, niż uzyskałby z jego likwidacji, przy uwzględnieniu również kosztów postępowania likwidacyjnego. Dzieje się tak, ponieważ sprzedaży podlega przedsiębiorstwo wyceniane jako gospodarcza całość wraz z wartościami niematerialnymi takimi chociażby jak renoma, czy marka.

Dla porównania w przypadku upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, syndyk nawet jeśli sprzedaje przedsiębiorstwo w całości, zamiast poszczególnych jego składników, to często odbywa się to po zaniżonej cenie, nieodzwierciedlającej wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Co więcej, cała procedura sprzedaży jest szybsza, a przez to mniej kosztowna, niż postępowanie zmierzające do likwidacji majątku dłużnika, ponieważ postępowanie jest szybkie, to majątek dłużnika nie traci na wartości i nie generuje dodatkowych, niepotrzebnych kosztów. Jest ona także mniej skomplikowana.

Trudnością, którą można napotkać w trakcie korzystania przez dłużnika z instytucji pre-pack może okazać się trudność w wykazaniu iż uzgodniona z inwestorem cena nabycia przedsiębiorstwa dłużnika, rzeczywiście przewyższa wartość możliwą do uzyskania w postępowaniu zmierzającym do likwidacji majątku dłużnika.

Ponadto, instytucja pre-pack nie znajduje zastosowania w stosunku do składników majątkowych, które objęte są zastawem rejestrowym, chyba że zastawnik wyrazi zgodę w formie pisemnej na dokonanie sprzedaży w ramach przygotowanej likwidacji.

Podsumowując, nowe przepisy w prawie restrukturyzacyjnym mogą okazać się korzystne dla wielu podmiotów gospodarczych popadających w kłopoty finansowe, które mają teraz większą szansę na przezwyciężenie trudnej sytuacji i przetrwanie na rynku