Prawo do prowadzenia spraw spółki nie przechodzi na nabywcę

Co do zasady, wspólnicy spółki komandytowej mogą dokonywać jej zmian, stosując odpowiednie przepisy o spółce jawnej i regulacje ogólne kodeksu […]

  1. Strona główna
  2. 2012
  3. Prawo do prowadzenia spraw spółki nie przechodzi na nabywcę

Co do zasady, wspólnicy spółki komandytowej mogą dokonywać jej zmian, stosując odpowiednie przepisy o spółce jawnej i regulacje ogólne kodeksu spółek handlowych. Czy komandytariusz może dokonać zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej?

Tak. Przepisy kodeksu spółek handlowych (art. 10) dopuszczają zbywanie praw i obowiązków w spółkach osobowych, a zatem również w spółkach komandytowych, na rzecz osób trzecich, jeżeli umowa spółki wyraźnie na to zezwala. Jedyną szczegółową regulacją tej kwestii odnoszącą się bezpośrednio do spółki komandytowej jest art. 122 k.s.h. Stanowi on, że w przypadku zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza na nabywcę nie przechodzi prawo do prowadzenia spraw spółki. Prawo prowadzenia spraw spółki jest bowiem traktowane jako rodzaj prawa przyznanego osobiście konkretnemu komandytariuszowi. W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają solidarnie występujący wspólnik oraz wspólnik przystępujący do spółki (art. 10 par. 3 k.s.h.). Zatem wierzyciele spółki mogą dochodzić zaspokojenia całości zobowiązania zarówno od starego i nowego wspólnika (lub od obu łącznie), a wykonanie zobowiązania przez jednego z dłużników (starego lub nowego wspólnika) zwalnia drugiego względem wierzyciela (art. 366 par. 1 kodeksu cywilnego). O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, zbycie ogółu praw i obowiązków na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody pozostałych wspólników. Obowiązek uzyskania zgody można wyłączyć w umowie częściowo (wobec wybranego wspólnika) bądź całkowicie. Jednak to rozwiązanie nie jest korzystne z punktu widzenia wspólników pozostających w spółce, gdyż odbiera im możliwość wywierania wpływu na to, kto będzie następcą wspólnika zbywającego swoje udziały w spółce. Umowa spółki może też ograniczać możliwość zbycia praw i obowiązków tylko na rzecz osób spełniających określone warunki, co z kolei wzmacnia pozycję pozostałych wspólników.

Menu