Pracownik może wielokrotnie składać wniosek o obniżenie etatu

Pracownica zamiast z urlopu wychowawczego korzysta z obniżonego czasu pracy. Już 4 razy składała taki wniosek, za każdym razem w […]

  1. Strona główna
  2. 2012
  3. Pracownik może wielokrotnie składać wniosek o obniżenie etatu

Pracownica zamiast z urlopu wychowawczego korzysta z obniżonego czasu pracy. Już 4 razy składała taki wniosek, za każdym razem w skróconym czasie pracy pracuje 2 – 3 miesiące i wraca na pełny etat. Teraz złożyła kolejny wniosek. Czy pracodawca musi go zaakceptować?

Pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy przysługuje urlop wychowawczy w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4. roku życia (art. 186 par. 1 k.p.). Zgodnie natomiast z art. 1867 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Wniosek pracownik powinien złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Warto zauważyć, że kodeks pracy nie reguluje kwestii rezygnacji pracownika z obniżonego wymiaru czasu pracy. Niemniej należy uznać, że taka rezygnacja jest dopuszczalna. W przypadku urlopu wychowawczego ustawodawca wyraźnie zaznaczył, iż może on być wykorzystany najwyżej w czterech częściach. Takiego ograniczenia nie ma natomiast, gdy pracownik chce skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy. Wobec tego należy uznać, iż w okresie, w którym pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wychowawczego może on wielokrotnie składać wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. W przedmiotowym pytaniu należy, zatem stwierdzić, iż pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika i obniżyć wymiar jego czasu pracy. Istotne jest, aby wymiar ten nie był niższy od połowy wymiaru czasu pracy tego pracownika. Nieuwzględnienie wniosku pracownika może skutkować odpowiedzialnością pracodawcy za wykroczenie przeciwko prawom pracownika. W takim przypadku na pracodawcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30000 zł.

Menu