Potrącenia od wynagrodzenia pracowniczego

W jakich sytuacjach i jakie kwoty pracodawca […]

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Potrącenia od wynagrodzenia pracowniczego

Źródło: Interia.pl Data 28 maja 2010   Autor: Wojciech Ostrowski

W jakich sytuacjach i jakie kwoty pracodawca może potrącić pracownikowi z wynagrodzenia bez jego zgody? Kodeks pracy dokładnie określa rodzaje należności, które mogą zostać potrącone przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika z tytuły zaciągniętych przez niego zobowiązań. Są one potrącane od wynagrodzenia netto, czyli po wcześniejszym odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy. W myśl art. 87 § 1 kp, bez zgody pracownika potrąceniu podlegają następujące należności:    – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;    – sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;    – zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;  – kary pieniężne przewidziane w art. 108 kp (za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przepisów ppoż., opuszczenie pracy bez     usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy). Poza pewnymi wyjątkami art. 88 kp zakłada ponadto możliwość potrącenia z wynagrodzenia pracownika świadczeń alimentacyjnych bez postanowienia egzekucyjnego. Odbywa się to na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Potrąceń dokonuje się w podanej wyżej kolejności aż do momentu osiągnięcia wyznaczonej granicy. W przypadku świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi nie można potrącić więcej niż 3/5 jego wynagrodzenia. Przy egzekucji innych należności oraz zaliczek pieniężnych, granicę stanowi 1/2 wynagrodzenia. Niezależnie od potrąceń z tytułu zaciągniętych zobowiązań, pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia pracownika kary pieniężne za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy (art. 108 kp). Kara pieniężna za jedno przekroczenie (lub dzień nieusprawiedliwionej nieobecności) nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 kp. Od potrąceń na mocy tytułów wykonawczych, na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wolna jest kwota minimalnego ustawowego wynagrodzenia1 (netto), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, od potrąceń wolne jest 75% minimalnego wynagrodzenia, a przy potrącaniu kar pieniężnych – 90% tegoż to ustawowego minimum. W niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potrąceń są proporcjonalnie mniejsze w stosunku do wymiaru czasu pracy.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu