Źródło: Gazeta Prawna Data: 28 lipca 2009 r. Autor: Krzysztof Tomaszewski

Odpowiada PRZEMYSŁAW ADAMUS prawnik w Kancelarii Prawniczej Rachelski i Wspólnicy

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością często przekształcane są w spółki akcyjne. Czy wspólnicy spółki przekształcanej muszą złożyć oświadczenia o tym, że chcą uczestniczyć w spółce przekształconej? Tak. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (k.s.h.) oświadczenie takie powinno być złożone w formie pisemnej. Kodeks spółek handlowych stanowi wprost, że niezachowanie formy pisemnej oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej skutkuje jego nieważnością. Oznacza to, że osoba, która nie dopełni tych formalności, nie zostanie wspólnikiem spółki przekształconej. Będzie jej wtakim przypadku przysługiwać roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego odpowiadającego wartości jego udziałów, jakie miała w spółce przekształcanej. Czy jeżeli już dojdzie do takiego przekształcenia, to wspólnicy, którzy wcześniej złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, muszą jeszcze złożyć dodatkowe oświadczenie o objęciu akcji w spółce przekształconej? Nie ma takiej potrzeby. W przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową wspólnicy spółki przekształconej nie składają już dodatkowego oświadczenia o objęciu udziałów czy akcji w spółce przekształconej. Ich udział w spółce przekształconej po złożeniu oświadczenia o uczestnictwie w niej następuje bowiem z mocy prawa z dniem przekształcenia. Nie ma zatem obowiązku dokonywania odrębnego przydziału akcji w spółce przekształconej. Zarząd spółki przekształconej dokonuje czynności technicznej polegającej na poinformowaniu akcjonariuszy o serii oraz numerach przysługujących im akcji. Wiąże się to z automatyzmem przejścia wspólników do spółki przekształconej. Niekiedy w uchwale nadzwyczajnego zgromadzenia spółki przekształcanej przyznaje się wspólnikom dodatkowe uprawnienie. Uzyskują oni prawo do objęcia akcji osób nieuczestniczących w spółce przekształconej w sposób proporcjonalny do liczby przysługujących im udziałów w spółce z o.o. Czy z takiego uprawnienia mogą skorzystać wszyscy wspólnicy? Mogą z niego skorzystać tylko osoby, które w dniu podejmowania uchwały przekształceniowej miały status udziałowca spółki z o.o. Z uprawnienia nie skorzystają więc ci, którzy przed tym dniem zbyli swoje udziały, awięc zerwali dotychczasową więź ze spółką. Jakie są konsekwencje wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców dla wspólników spółki przekształcanej? Konsekwencją takiego wpisu jest to, że wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia akcjonariuszami spółki przekształconej. Mamy zatem do czynienia z zasadą kontynuacji w spółce przekształconej. Zasada ta jest jednak ograniczona wyłącznie do tych wspólników, którzy złożyli wspomniane już oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształconej. Wynika to wyraźnie z art. 564 k.s.h. Osoby, które zbyły akcje po dniu rejestracji spółki przekształconej i jednocześnie straciły status akcjonariusza, mogą jednak dojść do przekonania, że zostały poszkodowane przy dokonaniu uzupełniającego przydziału akcji nieobjętych przez część wspólników. Czy takie osoby będą miały prawo wystąpić z roszczeniami w stosunku do spółki o naprawienie szkody? Tak. Roszczenia takie mogą być zgłaszane na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym (k.c.). Do okresu ewentualnego przedawnienia takich roszczeń będą miały zastosowanie ogólne zasady wyrażone w art. 118 k.c. W przypadku roszczeń byłych wspólników termin przedawnienia wynosi 10 lat od chwili podjęcia uchwały zarządu wprzedmiocie przydzielenia nieobjętych akcji.

PODSTAWA PRAWNA *Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.). *Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).   Pełna wersja wiadomości prawno-gospodarczych – czytaj na gazetaprawna.pl

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.