12 kwietnia 2024

Anna Domin

Nazwa nie przesądza, czy dane świadczenie jest premią lub nagrodą

Na przełomie roku pracodawca rozważa przyznanie zatrudnionym dodatkowej gratyfikacji finansowej. Czym różni się premia od nagrody pieniężnej? Zarówno premia, jaki […]

Na przełomie roku pracodawca rozważa przyznanie zatrudnionym dodatkowej gratyfikacji finansowej. Czym różni się premia od nagrody pieniężnej?
Zarówno premia, jaki i nagroda pieniężna są dodatkowymi składnikami wynagrodzenia. Stosownie do art. 105 k.p. nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu. Przyznanie nagrody oraz określenie jej wysokości należą do swobodnego uznania zakładu pracy (wyrok SN z 8 czerwca 1977 r., I PR 175/76). Pracownik, który uważa, że spełnia przesłanki wyszczególnione w art. 105 k.p., nie ma prawa na jego podstawie żądać przyznania mu dodatkowej gratyfikacji. Jeżeli jednak świadczenie o charakterze nieobowiązkowym (nagroda) zostało pracownikowi przyznane, to może domagać się on jego wypłaty (wyrok SN z 21 września 1990 r., I PR 236/90). Zasady związane z przyznawaniem pracownikom premii nie zostały uregulowane w kodeksie pracy. Prawo do ich otrzymania może natomiast wynikać z zapisów wewnątrzzakładowych lub wprost z umowy o pracę. W odróżnieniu od nagrody, o premii można mówić wówczas, gdy wszystkie jej warunki i wskaźniki premiowania zostały określone w sposób konkretny i zobiektywizowany, a jej wysokość zależy od ich spełnienia. Pracownik nabywa roszczenie o wypłatę tego świadczenia z chwilą spełnienia tych kryteriów. W języku potocznym często spotykane jest rozróżnienie na premię regulaminową oraz premię uznaniową, którą w praktyce trudno odróżnić od nagrody. Podział taki jest wadliwy i wprowadzający w błąd, ponieważ świadczenie, które zależy jedynie od swobodnego uznania pracodawcy, jest nagrodą, nawet jeśli nazwano je premią (wyrok SN z 10 czerwca 1983 r., III PZP 25/83). Jeżeli natomiast w regulaminie premiowania dodatkowe świadczenie zostało nazwane nagrodą, ale jednocześnie określono wszystkie wymierne kryteria niezbędne do jego uzyskania, to należy je traktować jako premię.