Na temat przekształcenia muszą się wypowiedzieć wspólnicy

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową powinno się rozpocząć od przygotowania przez zarząd odpowiedniego planu wraz z załącznikami oraz opinią biegłego […]

  1. Strona główna
  2. 2012
  3. Na temat przekształcenia muszą się wypowiedzieć wspólnicy

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową powinno się rozpocząć od przygotowania przez zarząd odpowiedniego planu wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Jakie kolejne działania należy podjąć, żeby dokonać takiego przekształcenia?

Następnym etapem jest podjęcie uchwały o przekształceniu przez zgromadzenie wspólników spółki z o.o. Zanim to jednak nastąpi, spółka musi dwukrotnie zawiadomić wspólników o zamiarze powzięcia tejże uchwały (nie później niż miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały, w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie). Zawiadomienie powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej będą mogli się zapoznać z pełną dokumentacją. Do zawiadomienia dołącza się projekt uchwały o przekształceniu i projekt umowy nowo powstającej spółki komandytowej. Aby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową mogło dojść do skutku, na temat planowanej zmiany powinni wypowiedzieć się wspólnicy reprezentujący co najmniej dwie trzecie kapitału zakładowego. Konieczne jest również uzyskanie pisemnej zgody osób, które w nowo powstającej spółce komandytowej mają być komplementariuszami. Pozostali wspólnicy spółki przekształcanej staną się komandytariuszami w przyszłej spółce. Warto też podkreślić, że począwszy od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu, wspólnicy mają miesiąc na złożenie oświadczeń dotyczących ich uczestnictwa w nowo powstałej spółce. Wspólnikowi, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej. Po zawarciu umowy spółki komandytowej jej przedstawiciele (wspólnicy mający prawo reprezentacji) występują o dokonanie wpisu w rejestrze i wykreślenie spółki przekształcanej (spółki z o.o.). Dzień dokonania wpisu jest dniem przekształcenia, kiedy to spółka z o.o. staje się spółką komandytową. Ostatnim etapem przekształcenia jest jego ogłoszenie.

Menu