Ustawa nie zaszkodzi Leasing konsumencki nie ma na razie dużego znaczenia w portfelu usług tej branży. Wpływ zmiany przepisów na rynek powinien więc być niewielki.

Zmiana kodeksu cywilnego z 7 lipca 2005 r. zwana potocznie ustawą antylichwiarską wprowadziła maksymalną wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej. Postanowienia tej ustawy będą dotyczyć również umów leasingu. Z nowych przepisów wynika, że ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek wiązać się będzie ze wszystkimi czynnościami prawnymi niezależnie od tego czy ich stroną będzie konsument, czy przedsiębiorca. Tym samym ograniczono możliwość ustalania przez leasingodawcę wysokości należnych mu odsetek w przypadku opóźnienia spłaty rat przez leasingobiorcę.

Nie do ominięcia

Znowelizowane przepisy będą miały zastosowanie wyłącznie do czynności prawnych dokonywanych po wejściu w życie ustawy, co nastąpi 20 lutego 2006 r. Zawarte w niej ograniczenia nie będą miały tym samym wpływu na umowy zawarte przed tą datą zwraca uwagę Stanisław Rachelski, wspólnik w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Nowelizacja dotyczyć będzie stosunków między konsumentami i przedsiębiorcami, ale także umów, których stronami są wyłącznie przedsiębiorcy, w tym działający na rynkach finansowych.

Stanisław Rachelski jest zdania, że wynikające z ustawy ograniczenie w zakresie maksymalnej wysokości odsetek znajdzie zastosowanie we wszystkich rodzajach umów, także tych zawieranych na rynku leasingu w tym łączących przedsiębiorstwo leasingowe z bankiem, np. w związku z kredytem udzielanym przez bank takiemu przedsiębiorcy, a także w umowach leasingu zawieranych z lea-singobiorcami. Ustawa antylichwiarska będzie miała znaczenie dla firm, które oferują lub zamierzają oferować leasing konsumencki oraz tych, które w umowach z klientem określają odsetki za zwłokę w wysokości wyższej niż dopuszczalne odsetki maksymalne uważa Tomasz Prochorski, radca prawny IKB Leasing Polska.

Zastanawiające odsetki

Nowelizacja kodeksu cywilnego spowodowała, że maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.Maksymalne odsetki określone przez zmienione przepisy kodeksu cywilnego wynosić będą, jeżeli utrzyma się obecna wysokość stopy lombardowej NBP, 24 proc. i jest to poziom wystarczający także w przypadku odsetek za zwłokę w regulowaniu płatności rat lea-singowych precyzuje Tomasz Prochorski.W praktyce nowe uregulowania oznaczają, że niektóre firmy leasingowe będą musiały ograniczyć wysokości odsetek umownych, jakich mogą żądać od korzystającego z leasingu za opóźnienia w zapłacie opłat leasingowych lub innych należności wynikających z umowy leasingu np. interwencji windykacyjnych dodaje Robert Staniszewski, dyrektor departamentu marketingu i polityki sprzedaży w Pekao Leasing.

Tym samym wejście w życie tzw. ustawy antylichwiarskiej spowoduje, że firmy leasingowe będą musiały przeanalizować zapisy zawieranych umów pod kątem pobieranych odsetek umownych za nieterminowe płatności leasingowe. W tym celu należy określić stosunek dwóch wielkości, tj. czterokrotności wysokości kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego do wysokości żądanych odsetek umownych za opóźnienia w płatnościach. Jeżeli odsetki umowne za nieterminowe płatności są wyższe od czterokrotności kredytu lombardowego NBP, finansujący będzie musiał skorygować ich wysokość do wysokości odsetek maksymalnych zdefiniowanych w ustawie tłumaczy Robert Staniszewski.