12 kwietnia 2024

Anna Domin

Kto ponosi odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy bez badań lekarskich

Akademia prawa pracy cz. 1114

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Data: 13.12.2010 Autor: Wojciech Ostrowski Akademia prawa pracy cz. 1114 Jaka kara grozi pracodawcy za dopuszczenie pracownika do pracy bez obowiązkowych badań lekarskich? Czy sankcjom za brak aktualnego orzeczenia lekarskiego podlegają również pracownicy? Zgodnie z art. 229 par. 4k.p. pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być przeprowadzane w miarę możliwości w godzinach pracy przy zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia. Całkowity koszt badania oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej ze względu na warunki pracy, ponosi pracodawca. W związku z zakazem dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, o którym mowa wart. 229 par. 4 k.p., przyjmuje się, iż dopuszczenie do pracy bez przeprowadzenia badań kontrolnych lub na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego po upływie terminu obowiązującego do przeprowadzenia tych badań albo w przypadku oczywistej błędności tego orzeczenia stanowi zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy (wyrok SN z 7 lutego 2006 r., IUK 192/2005. MP. Pr. 2006/5/269).) inaraża pracodawcę na odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, która będzie miała charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń przysługujących pracownikowi na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Obowiązkiem pracownika jest natomiast poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz stosowanie się do wskazań lekarzy (art. 211 pkt 5 k.p.). Zgodnie z orzeczeniem SN z 12 grudnia 1974 r. obowiązek ten obejmuje nie tylko przestrzeganie ogólnie uznawanych norm w tym zakresie, lecz również indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika (II PR 264/74 PiZS 1976/3/67). Zawinione (z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) niewykonanie przez pracownika polecenia poddania się kontrolnym badaniom lekarskim, jako naruszające obowiązek wykonania polecenia dotyczącego pracy (art. 100 i art. 211 pkt 5 k.p.), może stanowić podstawę niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 par. 1 pkt 1 k.p. (I PKN 642/1999, OSNP 2001/20/619).

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.