AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 560 www.gazetaprawna.pl/akademia_prawagospodarczego Jednym z czynników wpływających na ważność zawieranych przez spółkę umów jest ich zgodność z zasadami reprezentacji. Kto może reprezentować spółkę z o.o.? Reprezentacja spółki z o.o. należy do kompetencji jej zarządu i przyjmuje różną postać w zależności od liczebności tego organu. Zarząd może być jednoosobowy albo składać się z kilku członków (art. 201 par. 2 k.s.h.). Jeżeli do zarządu powołano tylko jedną osobę, to ona reprezentuje spółkę. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, a umowa spółki nie zawiera żadnych innych postanowień, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego z prokurentem. Podpis jednego członka wieloosobowego zarządu może być wystarczający, tylko jeżeli zostało to przewidziane w umowie spółki. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, skutkiem niewłaściwej reprezentacji spółki jest tzw. bezskuteczność zawieszona. Aby nadać czynności pełną skuteczność, zarząd spółki musi ją potwierdzić. Podmiot zamierzający zawrzeć umowę ze spółką z o.o. powinien sprawdzić obowiązujące w niej zasady reprezentacji. Wtym celu najlepiej sięgnąć do odpisu spółki z KRS. Aby sprawdzić spółkę przed podpisaniem umowy, należy uzyskać odpis aktualny. Natomiast aby przekonać się, czy zawarta umowa została podpisana przez właściwe osoby, należy zapoznać się z odpisem pełnym. Wpewnych sytuacjach spółkę reprezentują osoby niebędące członkami zarządu. Artykuł 210 par. 1 k.s.h. przewiduje, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim, spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeśli spółka nie ma rady nadzorczej, musi powołać pełnomocnika uchwałą zgromadzenia wspólników. Wprzypadku gdy jedyny wspólnik jest zarazem zarządcą, czynność prawna (w tym i umowa) między nim a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności (art. 210 par. 2 k.s.h.). Spółka z o.o.w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika, powołanego jednomyślną uchwałą wspólników (art. 161 par. 2 k.s.h.).

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.