12 kwietnia 2024

Anna Domin

Klub sportowy w formie fundacji

Zakładając organizację z zakresu działalności sportowej należy przede wszystkim określić, w jakiej formie będzie ona działała. Wytyczne w tym zakresie reguluje art. 3 ust. 1 ustawy o sporcie (u.s.), zgodnie z którym działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Najważniejszy wymóg określa jednak art. 3 ust. 2 wspomnianej ustawy, który wskazuje, że […]

Zakładając organizację z zakresu działalności sportowej należy przede wszystkim określić, w jakiej formie będzie ona działała. Wytyczne w tym zakresie reguluje art. 3 ust. 1 ustawy o sporcie (u.s.), zgodnie z którym działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego. Najważniejszy wymóg określa jednak art. 3 ust. 2 wspomnianej ustawy, który wskazuje, że klub sportowy działa jako osoba prawna. Ponadto szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy (art. 4 ust. 1 u.s.), który działa jak stowarzyszenie.

 

Ustawodawca nie przewidział jednak ograniczeń, co do katalogu podmiotów z osobowością prawną, mogących funkcjonować jako klub sportowy. Oznacza to, że kluby sportowe mogą działać w formie:

stowarzyszeń zarejestrowanych w KRS;

stowarzyszeń wpisanych do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu;

fundacji zarejestrowanych w KRS;

uczniowskich klubów sportowych;

spółek kapitałowych, czyli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych zarejestrowanych w KRS.

Nie ma więc przeszkód prawnych, aby klub sportowy działał w formie fundacji. W takim przypadku fundacja może powołać do życia klub sportowy, który będzie funkcjonował jako wyodrębniona jednostka organizacyjna podlegająca fundacji. Co ważne, w statucie fundacji powinny się wówczas znaleźć zapisy, że celem fundacji jest prowadzenie klubu sportowego. Statut musi również przewidywać możliwość tworzenia przez fundację jednostek organizacyjnych tudzież klubów sportowych.

Należy pamiętać, że nowo powołana jednostka organizacyjna (klub sportowy) nie wymaga rejestracji w KRS. Wystarczy, że zostanie powzięta odpowiednia uchwała zarządu fundacji o powołaniu klubu sportowego. Wiąże się to jednak z tym, iż jednostka organizacyjna nie będzie posiadała wtedy osobowości prawnej.

Kolejnym krokiem będzie już uchwalenie regulaminu lub statutu klubu sportowego, w którym zawarte powinny zostać takie kwestie jak: sposób nabycia członkostwa, prawa i obowiązki członków, wysokość ewentualnej składki członkowskiej oraz sposoby wyboru władz klubu.

Istnieje także opcja powołania do życia klubu sportowego działającego nie jako wyodrębniona jednostka organizacyjna, lecz jako oddział posiadający osobowość prawną. Podobnie jak w powyższym przypadku możliwość powoływania jednostek terenowych (oddziałów, kół, klubów sportowych itp.) powinna zostać określona w statucie fundacji. Warto wtedy w statucie lub regulaminie fundacji wskazać na jakich zasadach tworzony jest oddział (klub sportowy). Co istotne, oddział powinien zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Założenie fundacji działającej w formie klubu sportowego niesie za sobą szereg korzyści. Po pierwsze, aby powołać do życia fundację wystarczy tylko jedna osoba będąca fundatorem założycielem, dzięki której na mocy aktu notarialnego zostanie założona fundacja. W przypadku stowarzyszenia wymaga się już minimum siedmiu osób, aby można było mówić o założeniu klubu sportowego. Dodatkowo, w przypadku sprawnego skompletowania wymaganych dokumentów z podpisami i prawidłowego złożenia formularzy do właściwego Krajowego Rejestru Sądowego okres oczekiwania na zarejestrowanie fundacji nie powinien przekroczyć 30 dni.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że powołanie klubu sportowego w formie fundacji daje możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP). Jak stanowi bowiem art. 4 pkt. 17) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie sferę zadań publicznych, które będą się kwalifikowały na działalność pożytku publicznego, obejmuje wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Co ważne, na podstawie art. 27 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  podatnicy podatku dochodowego mogą przeznaczyć 1 % podatku na rzecz fundacji o statusie OPP.

Nadto, oprócz uzyskania statusu OPP, fundacja może być zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody klubów sportowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 i nr 151, poz. 1014), przeznaczone i wydatkowane w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia.

Nie jest to jedyne zwolnienie podatkowe, bowiem zgodnie z art. 113. ust. 1. ustawy o podatku od towarów i usług: Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Powyższy przepis znajdzie więc zastosowanie wtedy, jeśli mamy do czynienia z małym klubem sportowym.

Oprócz przytoczonego wyżej przepisu, warto zapoznać się z art. 43 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym: zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że: a) są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim, b) świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków, c) są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym – z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością;

Pozostając jeszcze w obrębie zwolnień podatkowych nabycie przez fundację w drodze spadku, zapisu lub darowizny pieniędzy lub innych rzeczy ruchomych albo praw majątkowych jest wolne od podatku od spadków i darowizn (art. 16 ustawy o fundacjach).

Jak więc widać powołanie fundacji działającej w formie klubu sportowego wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak prosta droga do założenia fundacji czy też szereg zwolnień podatkowych, którymi może być objęta fundacja.

 

Autor: Adam Jaworski aplikant radcowski, Kancelaria Prawna Rachelski i Wspólnicy