Kiedy pracodawca może zostać ukarany za niewypłacenie pracownikom pensji?

Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę jest […]

  1. Strona główna
  2. 2010
  3. Kiedy pracodawca może zostać ukarany za niewypłacenie pracownikom pensji?

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 30.08.2010 Autor: Wojciech Ostrowski

Terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Czy pracodawca zawsze poniesie odpowiedzialność za niewypłacenie pracownikowi wynagrodzenia w ustalonym terminie? Niewypłacenie lub bezpodstawne obniżenie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi lub uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł (art. 282 par. 1 pkt 1 k.p.). Obok wynagrodzenia zasadniczego wynagrodzenie za pracę obejmuje różnego rodzaju dodatki, premie, odprawy i nagrody. Katalog innych świadczeń przysługujących pracownikowi zawiera m.in. świadczenia w okresie niezdolności do pracy wskutek choroby, odprawę emerytalną, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych. Sprawcą wykroczenia określonego w art. 282 par. 1 pkt 1 k.p. jest osoba, na której spoczywa obowiązek realizowania praw pracowniczych, czyli pracodawca (kierownik zakładu pracy) lub osoba działająca w jego imieniu. Istnieją jednak sytuacje, kiedy osoba zobowiązana do wypłacania świadczeń pieniężnych, mimo że nie wypłaca wynagrodzenia w terminie, nie odpowiada za wykroczenie. Odpowiedzialność za wykroczenie z art. 282 k.p. ponosi bowiem tylko taki sprawca, któremu można przypisać winę za niewypłacenie należnych pracownikowi świadczeń pieniężnych. Aby zatem móc przyjąć zawinienie sprawcy, należy ustalić, że nie istniała przyczyna, która należycie usprawiedliwiałaby niewypłacenie należnych pracownikom świadczeń. Przyczyną taką, może być m.in. brak dochodów po stronie zakładu pracy, powodujący że jego sytuacja finansowa stała się na tyle trudna, iż nie pozwalała na regularną wypłatę tych świadczeń (wyrok SN z 23 września 2009 r., IV KK 66/09). Do takich sytuacji może dojść np., gdy firma na skutek klęsk żywiołowych musiała zaprzestać produkcji i w związku z tym nie posiadała środków finansowych umożliwiających regularne lub pełne wypłacenie pracownikom należnych im wynagrodzeń oraz innych świadczeń pieniężnych.

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.

Menu