12 kwietnia 2024

Anna Domin

Kiedy powołać radę nadzorczą w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 653, www.gazetaprawna.pl/akademiaprawagospodarczego

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data 11 maja 2010   Autor: Stanisław Rachelski

AKADEMIA PRAWA GOSPODARCZEGO CZ. 653, www.gazetaprawna.pl/akademiaprawagospodarczego

Kiedy w spółce z o.o. musi zostać utworzona rada nadzorcza? Jaki jest podział kompetencji między radą nadzorczą a innymi organami spółki?

Rada nadzorcza (podobnie jak komisja rewizyjna) to organ fakultatywny, który może zostać ustanowiony w umowie spółki. Obowiązek utworzenia rady nadzorczej (lub komisji rewizyjnej) pojawia się dopiero, gdy kapitał zakładowy spółki jest wyższy niż 500 tys. zł, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu. Do zadań rady nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki, dlatego w przypadku jej powołania umowa spółki może wyłączyć lub ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników. Rada nadzorcza kontroluje wszystkie dziedziny działalności spółki. Do jej kompetencji należy m.in. ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także ocena wniosków zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat. Z wyników tej oceny rada składa coroczne sprawozdanie przed zgromadzeniem wspólników. W celu wykonania obowiązków w spółkach kapitałowych rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień orazdokonywać rewizji majątku spółki. Gdy umowa spółki nie stanowi inaczej, każdy z członków rady może wykonywać uprawnienie do nadzoru samodzielnie. Wstosunku do zarządu rada nie posiada prawa wydawania wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Umowa spółki może jednak rozszerzyć uprawnienia rady nadzorczej,w szczególności zobowiązać zarząd do uzyskania zgody rady przed dokonaniem oznaczonych w umowie spółki czynności, oraz przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszania w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków zarządu. Członkowie rady nadzorczej są powoływani (na roczną bądź dłuższą kadencję) i odwoływani uchwałą wspólników lub w inny sposób przewidziany w umowie spółki. Rada nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu. Reguły organizowania posiedzeń określa regulamin, który współce z o.o. uchwala zgromadzenie wspólników (zgromadzenie może upoważnić samą radę do uchwalenia tegoż regulaminu).

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.