Jakie grupy pracowników mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego? - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Jakie grupy pracowników mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

AKADEMIA PRACY, www.gazetaprawna.pl/akademiapracy Co do […]

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data 2 sierpnia 2010   Autor: Wojciech Ostrowski

AKADEMIA PRACY, www.gazetaprawna.pl/akademiapracy

Co do zasady wymiar urlopu pracownika uzależniony jest od jego stażu pracy i wynosi 20 dni jeżeli pracownik zatrudniony jest krócej niż 10 lat oraz 26 dni jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 10 lat.

Istnieją jednak grupy pracowników, którym przysługuje prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Wydłużenie wymiaru urlopu wypoczynkowego może być związane ze szczególnym stanem zdrowia, specyfiką wykonywanej pracy lub szczególnym charakterem prowadzonej wcześniej działalności.

Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do 10 dodatkowych dni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoby te nabywają po przepracowaniu jednego roku licząc od dnia przyznania im jednego ze stopni niepełnosprawności, o których mowa w art. 19 Ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dodatkowy urlop udzielany jest na takich samych zasadach co urlop wypoczynkowy.

Nauczyciele mają prawo do urlopu wypoczynkowego w czasie letnich i zimowych ferii. W ich trakcie mogą zostać zobowiązani przez dyrektora do wykonania dodatkowych czynności, jednak powierzona praca nie może im zająć więcej niż 7 dni.  Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 Ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Nauczycielom akademickim przysługuje 36-dniowy urlop wypoczynkowy, przy czym muszą go wykorzystać w dni wolne od zajęć dydaktycznych (art.133 Ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym).

Pracownicy socjalni, którzy są zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej lub w powiatowych centrach pomocy rodzinie i do których obowiązków należy praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych mają prawo do dodatkowego 10-dniowego urlopu wypoczynkowego raz na 2 lata. Prawo to nabywają po przepracowaniu pełnych 5 lat (art. 121 Ustawa o pomocy społecznej).

Do dodatkowych urlopu wypoczynkowego mają również prawo sędziowie i prokuratorzy (6 dni roboczych po 10 latach pracy, 12 dni po 15 latach).

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.