Jak osoba fizyczna może przekształcić działalność gospodarczą w spółkę kapitałową

Przedsiębiorca – osoba fizyczna chce przekształcić prowadzoną działalność w spółkę kapitałową. Czy zmiana formy prowadzenia działalności wymaga odnowienia posiadanych koncesji […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. Jak osoba fizyczna może przekształcić działalność gospodarczą w spółkę kapitałową

Przedsiębiorca – osoba fizyczna chce przekształcić prowadzoną działalność w spółkę kapitałową. Czy zmiana formy prowadzenia działalności wymaga odnowienia posiadanych koncesji i zezwoleń?

1 lipca weszła w życie ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Wśród wielu korzystnych zmian zawiera m.in. rozszerzenie kodeksu spółek handlowych o przepisy dotyczące przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną). Nowe przepisy wypełniają lukę prawną, która uniemożliwiała transformację przedsiębiorcy – osoby fizycznej winną formę organizacyjną, przy zachowaniu wszelkich przywilejów, praw i obowiązków, które przysługiwały uprzednio przedsiębiorcy przekształconemu. Nowe rozwiązanie umożliwi przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (przedsiębiorcy przekształcanemu) przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą). Przedsiębiorca przekształcany stanie się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia), przy jednoczesnym wykreśleniu go przez właściwy organ ewidencyjny z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W wyniku przekształcenia przedsiębiorca przekształcany staje się z dniem przekształcenia wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształconego na zasadach sukcesji uniwersalnej. Oznacza to, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi będzie stanowiła inaczej. Powyższej zasady nie stosuje się jednak do ulg podatkowych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego. Brak sukcesji podatkowej wynika z faktu, że osoba fizyczna wraz z przekształceniem nie traci bytu prawnego. Osoba ta nadal pozostaje podatnikiem, na którym ciąży obowiązek zapłaty zobowiązań podatkowych powstałych przed przekształceniem.

Menu