Szybciej i trochę drożej Faktoring to alternatywna wobec kredytu bankowego możliwość natychmiastowego uzyskania środków finansowych dla firmy.

Faktoring często mylnie kojarzony jest ze skupowaniem wierzytelności w celu ich windykacji, podczas gdy jest to szybka forma finansowania działalności gospodarczej. Stanowi alternatywę krótkoterminowego kredytu bankowego. Przedmiotem usługi faktoringu są wierzytelności, które dopiero będą wymagalne po upływie ustalonego przez kontrahentów terminu płatności, a więc nieprzeterminowane.

Z definicji

Faktorant, czyli firma zainteresowana szybkim odzyskaniem swoich należności od kontrahenta, któremu sprzedała towar bądź usługę, przekazuje fakturę do faktora. W zamian za to faktor przelewa zaliczkę za faktury pomniejszoną o swoją prowizję i marżę. Kontrahenci spłacają faktury bezpośrednio na konto faktora.

Należności zamieniają się w środki pieniężne do bieżącego wykorzystania. Skraca się więc okres blokady należności środków finansowych, następuje poprawa płynności zwraca uwagę Ryszard Lubliński, dyrektor handlowy w Handlowy-Heller.

Dzięki wcześniejszemu spieniężeniu należności finansowych, następują zmiany w bilansie i jego strukturze, a szczególnie w pozycji dotyczącej udziału kapitału własnego w majątku ogółem. Faktoring jest instrumentem finansowym, który w swej konstrukcji zawiera nie tylko czystą cesję wierzytelności tj. przeniesienie wierzytelności z majątku przedsiębiorcy do majątku faktora, ale obejmuje znacznie szerszy zakres usług świadczonych przez faktorów na rzecz przedsiębiorców korzystających z tej formy finansowania uzupełnia Urszula Młynarczyk, radca prawny w kancelarii Rachelski & Wspólnicy.

Ryszard Lubliński wskazuje, że w przypadku zalegania z płatnościami faktorant monitoruje dłużników, a w razie potrzeby prowadzi windykację należności. W imieniu swoich klientów bada kondycję finansową ich kontrahentów i informuje o ewentualnych problemach. Pomaga to wielu firmom uchronić się przed niewypłacalnością dłużników. Warto zwrócić uwagę, że bank nie świadczy żadnych dodatkowych usług kredytobiorcy podczas gdy instytucja finansowa może stać się partnerem w rozwoju przedsiębiorcy dodaje Urszula Młynarczyk.

Koszty tej usługi ogólnie są nieznacznie wyższe, niż koszty obsługi kredytu obrotowego. Zależnie od faktora, umowy faktoringowe zawierają klauzule nakładające na klienta obowiązki, m.in. dostarczanie aktualnych zaświadczeń o niezaleganiu ze składkami w ZUS mówi Ryszard Lubliński.

Porównanie

Faktoring od kredytu krótkoterminowego odróżnia to, iż skupia on w sobie trzy funkcje finansową, która polega na wypłacie środków za skupione wierzytelności, gwarancyjną polegającą na przejęciu ryzyka wypłacalności dłużników i administracyjną, czyli zarządzanie i monitorowanie portfela wierzytelności.

Podkreślić należy przy tym, że instytucja faktoringowa w odmienny sposób, niż banki dokonuje oceny ryzyka transakcji, chociaż w praktyce faktoring jest swego rodzaju kredytowaniem działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. Z punktu widzenia faktora ryzyko transakcji umiejscowione jest w ocenie dłużnika wierzytelności, a nie w ocenie zdolności finansowej dostawcy towarów i usług mówi Urszula Młynarczyk.

Takie podejście do ryzyka oceny transakcji umożliwia nie tylko rozwój już istniejących przedsiębiorstw, które w danym momencie nie mają środków finansowych i które z punktu oceny ryzyka kredytowego dokonywanego przez banki nie mają szans na otrzymanie finansowania kredytem, ale także rozwój dopiero powstałych firm, które również ze względu na ryzyko nie są w sferze zainteresowania finansowaniem kredytodawców lub nie spełniają rygorystycznych wymagań stawianych przez banki w zakresie zdolności kredytowej oraz możliwości ustanowienia zabezpieczeń ryzyka udzielenia kredytu.

Standardowymi zabezpieczeniami faktora są najczęściej weksel własny in blanco oraz same wierzytelności, czasami poręczenie właścicieli. Jednak faktoring standardowo nie wymaga tak dużych zabezpieczeń, jak bank w przypadku kredytu obrotowego, czyli np. zastawu, hipoteki wymienia Ryszard Lubliński. Warunkiem niezbędnym jednak do uzyskania finansowania faktoringiem jest jednak stan faktyczny wierzytelności oraz termin ich wymagalności, który nie może być dłuższy w większości przypadków niż 120 dni. Wierzytelności muszą być bezsporne i nie mogą być obarczone wadami prawnymi uniemożliwiającymi ich dochodzenie przed sądem.

Anna Leder