Faktoring ułatwia rozwój przedsiębiorstw. Gdy rozwijającemu się przedsiębiorstwu brakuje gotówki, a nie może ono liczyć na szybki kredyt bankowy, z pomocą przychodzi faktoring. Choć faktoring nie jest już w Polsce nowością, bywa jeszcze mylony z innymi usługami finansowymi. Błędne jest przede wszystkim jego pojmowanie jako wykupu długów. Faktoring nie jest metodą odzyskiwania należności. Przedmiotem tej usługi są wierzytelności, które dopiero będą wymagalne po upływie ustalonego przez kontrahentów terminu płatności, a więc jeszcze nieprzeterminowane.

Faktoring jest instrumentem finansowym, który w swojej konstrukcji zawiera nie tylko czystą cesję wierzytelności, czyli jej przeniesienie z majątku przedsiębiorcy do majątku faktora, do której to cesji zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, szczególnie art. 509 i art. 516 uzupełnia Urszula Młynarczyk, radca prawny w kancelarii Rachelski & Wspólnicy(…)

W sukurs małym

Instytucja faktoringowa w odmienny sposób niż banki ocenia ryzyko transakcji, chociaż w praktyce faktoring jest swojego rodzaju kredytowaniem działalności gospodarczej. Z punktu widzenia instytucji faktoringowej, ryzyko transakcji umiejscowione jest w ocenie dłużnika, a nie w ocenie zdolności finansowej dostawcy towarów i usług wyjaśnia Urszula Młynarczyk.

Takie podejście do ryzyka oceny transakcji umożliwia rozwój firm, które nie mają szans na otrzymanie kredytu, np. takich które istnieją od niedawna i już z racji tego nie spełniają rygorystycznych wymagań stawianych przez banki. Aby jednak uzyskać finansowanie faktoringiem, termin wymagalności wierzytelności nie może być zwykle dłuższy niż 120 dni. Wierzytelności muszą istnieć, być bezsporne i nie mogą być obarczone wadami prawnymi uniemożliwiającymi ich dochodzenie przed sądem dodaje Urszula Młynarczyk.

Jest ich więcej

Najczęściej stosowane formy to faktoring z przejęciem oraz bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika. Najkorzystniejszą formą jest ta pierwsza. Pozwala ona dostawcy towarów i usług otrzymywać środki finansowe przed terminem zapłaty oraz przenieść ryzyko zapłaty wierzytelności na faktora. Najrzadziej występujący rodzaj faktoringu to faktoring tajny, który polega na tym, że dłużnicy nie są informowani o fakcie przeniesienia własności wierzytelności na faktora. Ponieważ w prawie polskim faktoring nie doczekał się jeszcze szczegółowych unormowań prawnych, jego odmiana tajna uznawana jest przez firmy faktoringowe za obarczoną zbyt dużym ryzykiem prawnym, związanym z ewentualnym dochodzeniem roszczeń przed sądem tłumaczy Urszula Młynarczyk. W faktoringu cała sfera prawnych zabezpieczeń transakcji faktoringowych traktowana jest inaczej niż w przypadku udzielania kredytów przez banki.

Najczęściej stosowane zabezpieczenia to weksel własny in blanco oraz cesje wierzytelności z rachunku dostawcy towarów i usług. W szczególnych przypadkach instytucja faktoringowa żąda dodatkowych zabezpieczeń, np. w postaci poręczenia wystawionego przez dostawcę weksla własnego in blanco. Jest to dodatkowa zaleta tego instrumentu finansowego, która czyni go również atrakcyjniejszym od kredytu bankowego przekonuje Urszula Młynarczyk.

Anna Leder