Faktoring to nie tylko metoda finansowania działalności firmy, ale także sposób na kompleksowe zarządzanie należnościami. Wiele polskich przedsiębiorstw ma spore problemy ze zdobyciem środków na finansowanie bieżącej działalności. Firmy dla ratowania płynności finansowej, konkurencyjności i planów rozwojowych zastępują spodziewane wpływy ze sprzedaży finansowaniem zewnętrznym czyli między innymi faktoringiem. Jako narzędzie zarządzania należnościami pozwala on także zwiększyć sprzedaż produktów i usług.

Faktoring to usługa finansowa, w której dostawca towarów i usług może powierzyć firmie faktoringowej również zarządzanie należnościami. W czystej postaci jest to finansowanie poprzez cesję wierzytelności przysługujących dostawcy od odbiorcy przed terminem jej wymagalności precyzuje Urszula Młynarczyk, radca prawny w kancelarii Rachelski & Wspólnicy(…) W tym miejscu należy wskazać, że tzw. obroną odbiorcy przed włączeniem go do faktoringu są, częste w umowach funkcjonujących w obrocie gospodarczym, zakazy cesji wierzytelności. Taki zakaz ujęty w kontrakcie jest bezwzględną przeszkodą w dokonaniu skutecznej cesji wierzytelności na firmę faktoringową zwraca uwagę Urszula Młynarczyk (…) Faktoring pozwala utrzymać płynność w okresie zwiększonego zapotrzebowania na zakup surowców, a więc utrzymać produkcję na optymalnym poziomie. Ten rodzaj finansowania może sprzyjać budowaniu wiarygodności dostawcy podsumowuje Urszula Młynarczyk.