Decydujące znaczenie mają postanowienia w umowie spółki

Prokura jest najszerszym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. W jaki sposób należy prawidłowo powołać […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. Decydujące znaczenie mają postanowienia w umowie spółki

Prokura jest najszerszym rodzajem pełnomocnictwa udzielanym przez przedsiębiorców podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. W jaki sposób należy prawidłowo powołać prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

O ile umowa spółki nie stanowi inaczej, to powołanie prokurenta w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Jest to zrozumiałe rozwiązanie, zważywszy, że prokura dotyczy stosunków o charakterze szczególnego zaufania. Warto jednocześnie podkreślić, że istnieje jednak możliwość zawarcia w umowie spółki postanowień dopuszczających powołanie prokurenta w inny sposób, np. za zgodą większości członków zarządu lub określonej ich liczby. W następstwie uchwały zarządu (podjętej zgodnie z przyjętą reprezentacją) do osoby mającej zostać prokurenta zostaje skierowane pisemne oświadczenie woli. Jego przyjęcie skutkuje powstaniem umownego stosunku między prokurentem a spółką.

Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może udzielić prokurentowi prokurę jednoosobową (samoistną), która pozwoli prokurentowi na samodzielne reprezentowanie spółki, lub prokurę łączną, która zakłada współdziałanie przynajmniej dwóch prokurentów lub prokurenta i członka zarządu.

Należy również zwrócić uwagę na to, że rodzaj prokury uzależniony jest od zaufania, jakim spółka obdarza pełnomocnika oraz stopniem kontroli, która chce nad nim sprawować. Warto jednocześnie podkreślić, że udzielenie prokury należy zgłosić do krajowego rejestru sądowego. Zgłoszenie powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury łącznej także sposób jej wykonywania. Prokura powstaje w momencie jej udzielenia, natomiast wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny – co oznacza, że jest tylko jej potwierdzeniem. Podejmując czynności mające na celu reprezentację spółki, prokurent składa własnoręczny podpis zgodnie ze znajdującym się w aktach rejestrowych wzorem podpisu, wraz z dopiskiem wskazującym na prokurę, chyba że wynika to z treści dokumentu.

Menu