Czy prowadzenie księgi udziałów jest jednym z obowiązków zarządu spółki z o.o. - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Czy prowadzenie księgi udziałów jest jednym z obowiązków zarządu spółki z o.o.

Prowadzenie księgi udziałów jest jednym z obowiązków zarządu spółki z o.o. Do księgi udziałów wpisuje się nazwisko i imię albo […]

Prowadzenie księgi udziałów jest jednym z obowiązków zarządu spółki z o.o. Do księgi udziałów wpisuje się nazwisko i imię albo firmę (nazwę) wspólnika, siedzibę i adres wspólnika, liczbę posiadanych przez wspólnika udziałów oraz ich wartość nominalną. W rubryce „Uwagi“ jest również miejsce na informacje dotyczące ustanowienia zastawu lub użytkowania i wykonywania prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika oraz wszelkie zmiany dotyczące wspólników i przysługujących im udziałów. Przykładowo w przypadku zbycia udziałów wspólnik zbywający udziały powinien zostać wykreślony z księgi, a na jego miejsce wpisany ich nabywca. Prawo wglądu do księgi udziałów przysługuje każdemu wspólnikowi i powinno być realizowane w siedzibie spółki (art. 188 par. 2 k.s.h.). Księga udziałów stanowi podstawę do stworzenia listy wspólników. Po każdym wpisaniu zmiany w księdze udziałów zarząd spółki ma obowiązek złożyć do KRS podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę udziałów z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu bądź użytkowania udziału. Warto pamiętać, że w odpisie KRS uwzględnieni są tylko ci wspólnicy, którzy mają co najmniej 10 proc. udziałów w spółce. Jeśli interesuje nas pełna lista wspólników, powinniśmy szukać jej w aktach rejestrowych spółki. Za niewywiązanie się z obowiązku prowadzenia księgi udziałów oraz Nie złożenie sądowi rejestrowemu listy wspólników członkowi zarządu grozi kara grzywny do 20 000 zł (art. 594 par. 1 pkt 2 k.s.h.). Jeśli zarząd odkryje, że w spółce nie była wcześniej prowadzona księga udziałów, powinien niezwłocznie usunąć te niedopatrzenie, a nawet dołożyć starań, aby uwzględnić w niej zdarzenia, które zaistniały przed jej założeniem. Przy „rekonstruowaniu“ księgi udziałów przydatne mogą się okazać odpisy aktów notarialnych odnoszące się do czynności dokonywanych w spółce oraz kopie akt rejestrowych spółki, które można otrzymać w KRS.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.