Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 13 październik 2008

EKSPERT WYJAŚNIA Prowadzimy we dwóch działalność w formie spółki jawnej. Czy po zmianie udziałów z 50 proc. na inne, np. 95 i 5 proc. należy robić remanent? Zgodnie z kodeksem spółek handlowych istnieje możliwość przeniesienia całości praw i obowiązków wspólnika na inną osobę, nie zaś ich części. Zmiana proporcji posiadanych przez wspólników wkładów w majątku spółki jawnej zawsze będzie niosła ze sobą wymóg zmiany umowy spółki. Do zmiany w wartości posiadanych udziałów kapitałowych w majątku spółki może dojść w dwojaki sposób: albo jako zmiana w procentowo określonej wartości udziału kapitałowego wspólników następująca poprzez wniesienie przez jednego z nich do majątku spółki dodatkowego wkładu, bądź poprzez zmniejszenie posiadanego dotychczas wkładu. W przypadku skorzystania z drugiego rozwiązania istnieje wymóg wyrażenia zgody przez wszystkich wspólników. Spółka osobowa prawa handlowego może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Z przepisu tego wynika, że majątek takiej spółki stanowi jej wyłączną własność. Z drugiej jednak strony spółki osobowe prawa handlowego nie są podatnikami podatku dochodowego. Takimi podatnikami w zakresie dochodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółkę osobową są wspólnicy takiej spółki. Stanowią o tym przepisy art. 5 ustawy o CIT i odpowiednio art. 8 ustawy o PIT. Z obowiązujących przepisów nie wynika jednoznacznie obligatoryjny wymóg przeprowadzenia remanentu w spółce na potrzeby zmiany proporcji udziałów kapitałowych wspólników. Szczególnie w sytuacji, gdy zmiana nie przewiduje wprowadzenia nowego wspólnika do spółki, a dotyczy jedynie wspólników dotychczasowych, którzy dysponują dostateczną dokumentacją księgową. Kwestia ta, podobnie jak i stosunek partycypowania przez poszczególnych wspólników w zyskach spółki, często jest przedmiotem umownych ustaleń między wspólnikami.*

KAROLINA ZAJĄC prawnik, Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.