Czy konferencja jest IMPREZĄ

Czy świadczenie usług organizacji konferencji jest imprezą turystyczną objętą obowiązkiem zawarcia umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo ubezpieczenia na rzecz […]

  1. Strona główna
  2. 2013
  3. Czy konferencja jest IMPREZĄ

Czy świadczenie usług organizacji konferencji jest imprezą turystyczną objętą obowiązkiem zawarcia umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo ubezpieczenia na rzecz klientów?

Powyższe pytanie ma dla przedsiębiorców świadczących usługi turystyczne lub usługi organizacji konferencji kluczowe znaczenie. Przekłada się bowiem w sposób istotny na koszty prowadzenia takiej działalności. Na początku należy zaznaczyć, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia czy gwarancji bankowej nie dotyczy organizacji imprez turystycznych na terenie kraju, bo wówczas dla zabezpieczenia klientów wystarcza założenie rachunku powierniczego, na który dokonywane są wpłaty klientów. Niniejszy problem zatem dotyczy konferencji organizowanych przez podmiot krajowy lecz poza granicami kraju.

TO ZALEŻY…

Odpowiedź na pytanie zadane na wstępie niestety nie jest kategoryczna. Wszystko zależy od tego jak bardzo kompleksowa jest usługa polegająca na świadczeniu usług organizacji konferencji. Generalnie można postawić tezę, że im więcej różnego rodzaju usług mieści się w zakresie usługi polegającej na „organizacji konferencji, wystaw i kongresów (zgodnie z nr 82.30. Z. Polskiej Klasyfikacji Działalności)”, tym większe jest ryzyko, że dana usługa może być uznana za organizację imprezy turystycznej objętą obowiązkiem zawarcia umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo ubezpieczenia na rzecz klientów.
Rozstrzygając powyższy problem należy wskazać kiedy przedsiębiorca ma obowiązek podpisać umowy wskazane w art. 5 ust 1 pkt 2 u.u.t. (umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów). Otóż obowiązek ten dotyczy organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego organizujących imprezę turystyczną. Czym jest impreza turystyczna? Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 u.u.t. imprezą turystyczną nazwiemy co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Natomiast zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1 u.t.t. usługi turystyczne to usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.

…CO OFERUJEMY

Jak widać zakres pojęcia imprezy turystycznej został wyznaczony bardzo szeroko w oparciu o szereg kryteriów zarówno przedmiotowych (rodzaj usługi – hotelarska, przewodnicka) jak i podmiotowych (kto jest odbiorcą tej usługi – turysta bądź odwiedzający). I tak jeżeli organizacja konferencji, wystaw i kongresów obejmuje samo tylko wynajęcie sali, wysłanie zaproszeń, reklamę konferencji czy stworzenie programu tematycznego konferencji i związane z tym usługi cateringu, to z pewnością nie można twierdzić, że taka usługa jest usługą turystyczną. Niemniej, jeżeli w ramach programu konferencji osobom w niej uczestniczącym (a pochodzącym z innego kraju) oferuje się dodatkowo przelot, nocleg lub program zwiedzania w asyście przewodnika, to będziemy mieli do czynienia z imprezą turystyczną. Każda konferencja zagraniczna, w ramach której oferuje się takie dodatkowe usługi będzie zatem imprezą turystyczną. W praktyce trudno sobie wyobrazić organizowanie zagranicznej konferencji bez świadczenia usług zapewnienia przelotu lub usług hotelarskich. Tylko bowiem w takim przypadku organizacja konferencji nie będzie uznana za imprezę turystyczną, co pozwoli przedsiębiorcy na uniknięcie obowiązku zawierania umów zabezpieczających interesy klientów.
Podsumowując powyższe rozważania, można postawić tezę, że wszędzie tam gdzie organizacja konferencji, obejmuje usługi związane z zakwaterowaniem, przejazdem czy dodatkowe atrakcje niezwiązane bezpośrednio z tematem samej konferencji (zwiedzanie, dyskoteka) podmiot organizujący taką konferencję świadczy usługi turystyczne.

Menu