Czy jest podatek od zapomogi na urodzenie dziecka?

Czy należy opodatkować zapomogę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) z tytułu urodzenia dziecka pracownika?

Urszula Młynarczyk radca prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Zapomogę wypłaconą przez ZFŚS należy opodatkować. Stanowi ona ten składnik wynagrodzenia pracownika, który nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 zawiera zamknięty katalog przedmiotowych zwolnień od podatku. W ustępie 1 pkt 9 ustawa stanowi, że opodatkowaniu nie podlegają Ąjednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych. Przepis ten dotyczy funduszy utworzonych przez związki zawodowe działające u danego pracodawcy, opodatkowaniu nie podlegają zasiłki wypłacone tylko przez te fundusze.

Mając jednak na względzie pojawiające się rozbieżności, które pojawiają się w interpretacjach podatkowych, zapomogę wypłaconą przez ZFŚS należy opodatkować, zgodnie z zasadami obowiązującymi w ustawie, bowiem stanowi ona ten składnik wynagrodzenia pracownika, który nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.