Często udzielenie pełnomocnictwa wymaga szczególnej formy - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Często udzielenie pełnomocnictwa wymaga szczególnej formy

Udzielenie pełnomocnictwa to czynność prawna, na mocy której mocodawca ustanawia pełnomocnika. Co do zasady pełnomocnictwa można udzielić w dowolnej formie. […]

Udzielenie pełnomocnictwa to czynność prawna, na mocy której mocodawca ustanawia pełnomocnika. Co do zasady pełnomocnictwa można udzielić w dowolnej formie. Czy jednak prawo przewiduje szczególne przypadki, gdy ta dowolność jest ograniczona?

Przepisy uwzględniają takie sytuacje. Przykładowo art. 18 k.s.h. zastrzega, że udzielenie pełnomocnictwa do zbycia lub zastawienia udziału w spółce z o.o. wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Natomiast art. 99 par. 1 k.c. wyraża ogólną zasadę, że jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest forma szczególna, to pełnomocnictwo do jej dokonania powinno być udzielone w tej samej formie (np. pełnomocnictwo do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości powinno być udzielone w formie aktu notarialnego). Pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie – chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. Zasada ta stanowi konsekwencję uwzględnienia przez ustawodawcę sytuacji, w której dokonując wyboru pełnomocnika, mocodawca obdarza tę osobę zaufaniem. Dlatego też utrata zaufania powinna umożliwić mocodawcy odwołanie wcześniej udzielonego pełnomocnictwa. Udzielenie pełnomocnictwa w formie szczególnej nie przesądza o konieczności jego odwołania w tej samej formie. Jak zauważył bowiem Sąd Najwyższy w wyroku z 4 listopada 1998 r. (sygn. akt II CKN 866/97), przepisy kodeksu cywilnego nie zastrzegają żadnej formy odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę nawet w sytuacji, gdy forma taka była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa. Wyrażany jest jednak pogląd, że ze względów praktycznych pełnomocnictwo zawarte w formie aktu notarialnego warto odwołać w obecności tego samego notariusza, który był obecny przy jego udzielaniu. Spowoduje to ograniczenie ryzyka, że w imieniu mocodawcy będzie działać osoba bez umocowania. Jeżeli bowiem były pełnomocnik zechce pobrać odpis aktu notarialnego pełnomocnictwa, notariusz powinien odnotować na nim jego wygaśnięcie.

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.