Źródło: Gazeta Prawna Dostawca: Grupa Wydawnicza INFOR Data: 21 czerwca 2007

Co powinien zawierać regulamin pracy EKSPERT WYJAŚNIA Co powinien zawierać regulamin pracy Do tej pory nie miałem obowiązku mieć regulaminu wynagradzania, zatrudniałem bowiem mniej niż 20 osób. Teraz jednak przyjąłem do pracy większą grupę pracowników, co oznacza, że taki regulamin muszę przygotować. Czy są jakieś wskazówki, co powinno zostać w nim uregulowane?

Regulamin pracy ustala organizację porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. W szczególności powinien więc ustalać organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. Powinien też określać systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte systemy rozliczeniowe czasu pracy, porę nocną, termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia. Znaleźć się w nim też powinny wykazy m.in. prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom, prac i stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego, lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnianym w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Regulamin określać powinien ponadto obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania ich nieobecności w pracy. Powinien też zawierać informacje o karach porządkowych stosowanych zgodnie z art. 108 k.p.

Należy podkreślić, że każdy regulamin pracy powinien w swych postanowieniach być adekwatny do rodzaju pracy wykonywanej u danego pracodawcy oraz uwzględniać specyfikę każdego pracodawcy. Ponadto może przewidywać w swoich postanowieniach korzystniejsze regulacje dla pracowników, niż przewiduje w danym zakresie kodeks pracy.

Regulamin pracy powinien zawierać też zasady i tryb postępowania pracodawcy w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości pracownika, jak również pełnić funkcje informacyjną dla pracownika w zakresie ochrony jego praw przed nierównym traktowaniem oraz mobbingiem.

Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy. W każdym przypadku pracodawca zobowiązany jest zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed rozpoczęciem przez niego pracy. Te dwie normy mają istotne znaczenie, gdyż nieprzestrzeganie regulaminu pracy może stanowić o ciężkim naruszeniu przez pracowników podstawowych obowiązków pracowniczych. Jeśli zatem pracodawca nie zapozna pracownika z regulaminem pracy, wówczas pracownik, któremu stawia się zarzut naruszenia regulaminu pracy, może się od odpowiedzialności z tego tytułu uwolnić skutecznie, wskazując brak znajomości tego regulaminu.

WNIOSEK

Regulamin pracy jest podstawowym źródłem wiedzy dla pracowników, co do charakteru ich praw i obowiązków. Jego celem jest też zapewnienie prawidłowego toku pracy w zakładzie pracy.

URSZULA MŁYNARCZYK

radca prawny

PODSTAWA PRAWNA

Art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).