Dematerializacja akcji

Rachelski / Oferta / Dematerializacja akcji

DEMATERIALIZACJA AKCJI - OBOWIĄZEK DLA SPÓŁEK AKCYJNYCH I KOMANDYTOWO - AKCYJNYCH.

Czy jesteś gotowy na zmiany? 

Możesz na nas liczyć

W życie wchodzą zmiany dotyczące akcji spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych niebędących spółkami publicznymi. Dematerializacja akcji to jeden z kilku obowiązków nałożonych na spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne i oznacza koniec akcji w formie papierowej, które zastąpi rejestr akcjonariuszy. Obowiązkowa dematerializacja akcji niesie za sobą także dodatkowe koszty, spowodowane przez prowadzenie rejestru akcjonariuszy – są to stałe koszty, wynoszące średnio kilkaset złotych miesięcznie.

Jako doświadczona kancelaria zapewniamy profesjonalną pomoc w takich sprawach, jak dematerializacja akcji imiennych, na okaziciela lub papierów wartościowych. Obowiązkowa dematerializacja akcji, konieczność dokonania wezwań do złożenia dotychczasowych dokumentów akcji w spółce, wynegocjowanie i zawarcie z uprawnionym podmiotem umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy, w którym gromadzone będą dane akcjonariuszy nie muszą być jedynie Twoim problemem – możemy Ci pomóc!

Wiele zmian dla spółek

Nowelizacja nakłada na spółki nie będące spółkami publicznymi nowe obowiązki. Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółek akcyjnych lub komandytowo – akcyjnych będzie wymagało doprecyzowaniu wielu kwestii formalnych i stanie się bardziej skomplikowane. Co za tym idzie, część spółek akcyjnych (w stosunku do których przepisy prawa nie wymagają takiej formy) może rozważyć przekształcenie się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę komandytową – nowelizacja kodeksu spółek handlowych nie obejmuje tego obszaru.

Jak KANCELARIA może pomóc?

Przedstaw problem do rozwiązania

Wspólnicy i prawnicy Kancelarii swoje bogate doświadczenie w zakresie spółek zdobywali podczas licznej współpracy z grupami kapitałowymi oraz dużymi przedsiębiorstwami. Nasza Kancelaria regularnie świadczy pomoc prawną spółkom handlowym.

  Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna spółka komandytowa przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatnosći i RODO kliknij tutaj.

  NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH – ZMIANY:

  1. Akcje wszystkich  spółek akcyjnych i komandytowo – akcyjnych niebędących spółkami publicznymi będą podlegały obowiązkowej dematerializacji.
  2. Anonimowość akcjonariuszy – zarówno tych posiadających dotychczas akcje imienne, ale przede wszystkim akcje na okaziciela – zostanie mocno ograniczona.
  3. Sposób obrotu różnymi rodzajami akcji zostanie ujednolicony, a skuteczność nabycia akcji, albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następowała będzie z chwilą dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy.
  4. Sposób zwoływania walnych zgromadzeń w spółkach niepublicznych zostanie ujednolicona.
  5. Wprowadzenie obowiązku prowadzenia za pośrednictwem uprawnionego podmiotu rejestru akcjonariuszy.

  CZYM JEST DEMATERIALIZACJA AKCJI I REJESTR AKCJONARIUSZY?

  Nowelizacja wprowadziła obowiązek dematerializacji akcji w spółkach akcyjnych, które nie są jednocześnie spółkami publicznymi, a także w spółkach komandytowo – akcyjnych. Tym samym oznacza to iż posiadane akcje utracą formę dokumentu papierowego i będą musiały posiadać formę zapisu cyfrowego w specjalnie stworzonym na te potrzeby rejestrze akcjonariuszy. Będzie on prowadzony wyłącznie przez przedmiot do tego uprawniony uprawniony tj. dom maklerski, bank z działalnością maklerską czy też Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W takim rejestrze zgromadzone zostaną wszelkie niezbędne dane:

  • dotyczące spółki,
  • informacje dotyczące akcji, w tym informacje na temat istniejących ograniczeń rozporządzania akcją, 
  • akcjonariuszy (imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania, siedziba, adres email).

  Wpis w rejestrze akcjonariuszy dokonany zostanie na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny. Należy zauważyć, że podmiot prowadzący rejestr nie jest zobowiązany do badania złożonych dokumentów pod kątem prawnym, dlatego kluczowe jest aby przygotować się właściwie do całego procesu dematerializacji akcji pod okiem doświadczonego eksperta.

  Na prośbę akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika uprawnionego do prawa głosu akcji, podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy musi wystawić imienn świadectwo rejestrowe wskazujące zakres uprawnień wnioskodawcy w związku z akcjami.  Należy pamiętać, że dematerializacja obejmuje także dokumenty takie jak świadectwa założycielskie, świadectwa użytkowe etc.

  Obecnie szacuje się roczne koszta prowadzenia rejestru w zakresie od 4 – 6 tysięcy złotych, ale wszystko zależy od złożoności akcjonariatu spółki. Wszelkie koszta są naturalnie po stronie danej spółki.

  CO OZNACZA OGRANICZENIE ANONIMOWOŚCI AKCJONARIUSZA?

  Dotychczasowe przepisy umożliwiały zachowanie anonimowości akcjonariuszom akcji na okaziciela w spółkach z więcej niż jednym akcjonariuszem. Chroniło to anonimowość akcjonariusza zarówno wobec spółki jak i osób trzecich. Wedle tych rozwiązań prawnych ustalenie tożsamości akcjonariusza akcji na okaziciela jest obecnie możliwe tylko poprzez okazanie dokumentu akcji. Nowelizacja sprawi, że dane dotyczące tożsamości akcjonariuszy w obu przypadkach – akcji imiennych jak i akcji na okaziciela będą dostępne w rejestrze akcjonariuszy, do których dostęp będzie przysługiwał tylko i wyłącznie spółce i jej akcjonariuszom – dzięki czemu będą oni mogli w każdym momencie, bez przeszkód ustalić tożsamość pozostałych akcjonariuszy.

  Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze akcjonariuszy uzyskają także organy kontroli skarbowej oraz odpowiednie organy administracji. Odbywać się to będzie na tych samych zasadach co w zakresie uzyskiwania przez te organy dostępu do tajemnicy bankowej i maklerskiej. Aby mieć pewność w jakich przypadkach i zakresie przepisy te mogą zostać stosowane warto skorzystać z pomocy doświadczonego eksperta prawnego.

  UJEDNOLICENIE ZASAD ZBYWANIA AKCJI:

  Do tej pory akcje na okaziciela zbywane były poprzez przeniesienie dokumentu akcji na nabywcę, a w przypadku akcji imiennych wymagało się pisemnego oświadczenia o przeniesieniu tytułu własności na nabywcę. W świetle nowych przepisów skuteczność zbycia obu rodzajów akcji będzie następowało z chwilą wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Dotychczasowe ograniczenia dotyczące zbywania lub zastawienia akcji aportowych  przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy także zostaną zniesione. 

  UJEDNOLICENIE ZASAD WALNYCH ZGROMADZEŃ:

  Walne zgromadzenia spółek niebędących spółkami publicznymi, będzie można zwołać według jednolitych zasad, bez znaczenia jaki rodzaj akcji (imienny czy na okaziciela) występują w spółce. Zwołanie walnego zgromadzenia będzie następowało za pomocą listów poleconych/ przesyłki kurierskiej/ za pomocą poczty elektronicznej. Nowelizacja powoduje, że powzięcie uchwał na walnych zgromadzeniach bez formalnego zwołania walnego zgromadzenia stanie się trudne do wykonania ze względu na obowiązek posiadania świadectwa rejestrowego, które wydaje podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy (ma na to tydzień od otrzymania stosownej prośby). Zmiany te odczują przede wszystkim jednoosobowe spółki akcyjne, dla których dotychczasowy nieformalny tryb przeprowadzana walnych zgromadzeń był często praktykowany.

  KONIECZNOŚĆ PROWADZENIA STRONY INTERNETOWEJ:

  Nowe przepisy wprowadzają wymóg posiadania przez każdą spółkę akcyjną informacji o adresie strony internetowej, informacja ta musi także trafić do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Strona internetowa co do zasady ma zwiększyć dostęp akcjonariuszy, zwłaszcza tych mniejszościowych, do podstawowych informacji o spółce. 

  PRZYGOTOWANIE DO ZMIAN:

  timeline-riw-dematerializacja

  KONSEKWENCJE WYNIKAJĄCE Z ZANIECHANIA OBOWIĄZKU DEMATERIALIZACJI AKCJI:

  Kara za brak wezwań do zwrotu dokumentacji akcji jest kara grzywny – może ona wynieść nawet do 20 tysięcy złotych. Takie same obostrzenia grożą za brak prowadzenia rejestru akcjonariuszy lub niezarejestrowania akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Dodatkowo każdy z członków zarządu podlegać może grzywnie indywidualnej, karze ograniczenia wolności lub nawet jej pozbawienia do 6 miesięcy – w przypadku jeśli członkowi dopuszczą się wydania przez spółkę dokumentów na akcję, warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, założycielskich, czy też innych tytułów potwierdzających uczestnictwo w dochodach oraz podziale majątku spółki.

  PODSUMOWANIE: CO DLA PRYWATNYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH I KOMANDYTOWO – AKCYJNYCH OZNACZA NOWELIZACJA KSH?

  W naszej ocenie nowelizacja zadziała pozytywnie na przejrzystość działalności gospodarczych w kraju – tym samym uda się skutecznie przeciwdziałać tzw. ‚nieczystymi pieniądzomprzepływającym przez niektóre spółki.

  Ułatwiona będzie również wypłata dywidendy. Ma to znaczenie w szczególności w przypadkach, gdy w spółkach mamy do czynienia z szerokim gronem akcjonariuszy

  Wprowadzenie nowych zasad będzie dużym wyzwaniem dla spółek. Pojawią się też potencjalne zagrożenia wynikające z jawności akcjonariuszy, co pozostaje w pewnej sprzeczności z istotą spółki akcyjnej.

  Warto zauważyć, że część spółek może odejść od prowadzenia działalności gospodarczej w dotychczasowej formie na rzecz przekształcenia podmiotu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółkę akcyjną.

  W każdym przypadku niezbędne jest zasięgnięcie porady przy czynnościach prawnych i podejmowaniu decyzji u doświadczonego eksperta.

  Nasza kancelaria dzięki szerokiemu doświadczeniu w zakresie spółek jest w stanie pomóc Ci z procesem dematerializacji akcji. Pozwól nam się odciążyć – zdecydowanie możemy Ci pomóc. Napisz do nas.

  Artykuły na temat spółek

  Ostatnio na blogu
  Menu