Wygrany wyrok z Bankiem Pekao

Sąd Okręgowy w Częstochowie I Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki – Spółce Akcyjnej ustalił, że nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny w postaci umowy kredytu budowlano – hipotecznego, zawartej pomiędzy naszym klientem a Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie. Zasądził od pozwanego Banku  na rzecz powoda kwotę 72 074 zł 37 gr oraz kwotę 67 542,41 CHF  wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tych kwot w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych od dnia 12 stycznia 2022 roku oraz kolejnymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie zmiany ich wysokości do dnia zapłaty.

Poprzedni wpis
Wygrana z mBank S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Menu