Wygrany Prawomocny wyrok z Bankiem PKO BP

Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Cywilny  po rozpoznaniu sprawy przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski spółce akcyjnej z siedzibą w Warszawie o zapłatę,  na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie
z dnia 17 lutego 2022 r., sygn. akt II C 2122/20 oddalił apelację i tym samym uznał umowę za nieważną.

Wyrok jest prawomocny.
Pozew został złożony 7.08.2020, zatem prawomocny wyrok uwalniający klienta od kredytu zapadł w dwa i pół roku od złożenia pozwu.

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem BPH S.A.
Następny wpis
Wygrana z Bankiem BPH SA
Menu