Wygrana z mBank S.A.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko mBank S.A. w Warszawie uznał umowę między naszymi klientami a Bankiem za nieważną. Ustalił, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF zawartej 2005 roku pomiędzy a BRE Bankiem S.A. w Warszawie obecnie mBankiem S.A. w Warszawie wobec tego, że umowa jest nieważna.  Zasądził od mBank na rzecz klienta  kwotę 241.173,37 wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 23 kwietnia 2020 roku do dnia zapłaty.
3. zasądza od mBank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na solidarnie kwotę 1.000 (jeden tysiąc) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych i kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia w przedmiocie kosów postępowania do dnia zapłaty.

wyrok z mBank

Poprzedni wpis
Wygrana z Bankiem Santander Bank Polska
Następny wpis
Prawomocny wygrany wyrok z Bankiem Millennium
Menu