Wygrana z Bankiem BPH S.A.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie III Wydział Cywilny po rozpoznaniu sprawy przeciwko Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ustalił, że umowa kredytu hipotecznego z 2006 r., zawarta pomiędzy powodem a poprzednikiem prawnym pozwanego banku – Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie jest nieważna. Zasądził od pozwanego Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz powoda kwotę 296.245,66 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 04 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.

Poprzedni wpis
Kolejna wygrana z Bankiem PKO BP
Następny wpis
Kolejna wygrana z Raiffeisen Bank
Menu