Wygrana przeciwko Millennium Bank

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII, Wydział Cywilny, uznał, że umowa kredytu waloryzowanego Bank Millennium S. A. jest nieważna.
Zasądził  od pozwanego Banku Millennium na rzecz powoda kwotę 147 394,07 zł oraz kwotę 33 466,19 CHF tytułem zapłaty wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 6 lipca 2021 r. do dnia  zapłaty. Zasądził również od pozwanego  na rzecz powoda koszty procesu w całości wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, od kwoty tych kosztów liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym, bez przeprowadzania rozprawy zaledwie po ośmiu miesiącach od dnia złożenia pozwu.

Wyrok nie jest prawomocny, Bankowi przysługuje apelacja.
Sprawę prowadził Mecenas Mikołaj Mak z zespołem z naszej Kancelarii.

Poprzedni wpis
Wygrana przeciwko Raiffeisen Bank International
Następny wpis
Kolejna wygrana przeciwko Millennium Bank
Menu