REGULAMIN UDZIAŁU W WEBINARZE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.Pojęcia użyte poniżej w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) Usługodawca – Paul Rich Sp. z o.o. Adres: Piękna 49, 00-672 Warszawa Polska, KRS: 0000616894, który świadczy usługi drogą elektroniczną;

2) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

3) Regulamin – niniejszy dokument określający warunki zapisania się do udziału w Webinarze organizowanym przez Usługodawcę we współpracy z podmiotem świadczącym usługi prawne;

4) Webinar – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w rozumieniu art. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) Informacje handlowe – informacje, o których mowa w art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną .

6) Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

7) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu prawidłowego świadczenia usługi Webinaru;

8) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.srpgroup.pl;

9) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1954 i 2245 ze zm.);

10) Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

11) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. USŁUGA Webinaru

1. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy, przez czas nieoznaczony, usługę w postaci możliwości udziału w bezpłatnym Webinarze za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

2. Celem organizacji Webinaru jest przekazanie Usługobiorcy informacji handlowej, poszerzanie wiedzy i świadomości prawnej Usługobiorcy oraz przesyłanie najnowszych poglądów prawnych i orzecznictwa.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi Webinaru jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie i zaakceptowanie ich poprzez kliknięcie w checkbox o następującej treści „Chcę zapisać się do wzięcia udziału w webinarze, co wiąże się z otrzymywaniem informacji handlowej z pośrednictwem poczty e-mail i urządzeń końcowych”.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz do powstrzymania się od wszelkich działań mogących utrudnić lub uniemożliwić prowadzenie  usługi Webinaru. Usługobiorca w szczególności zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w tym niepodawania danych osobowych bez zgody osób, których te dane dotyczą.

3. Jako minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę:

(i) komputera bądź innego urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet, 

(ii) aktualnej wersji przeglądarki internetowej,

(ii) aktualnego konta poczty elektronicznej.

5. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Webinaru może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za takie ryzyka, w szczególności za działania nieupoważnionych osób trzecich. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

V. REKLAMACJE

1. Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niewłaściwego wykonywania usługi Webinaru przez Usługodawcę w związki z określonymi w niniejszym Regulaminie obowiązkami Usługodawcy.

2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres: [email protected]. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis nieprawidłowości i oczekiwań wobec rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

VI. DANE OSOBOWE

1. Usługodawca jest równocześnie administratorem danych osobowych Usługobiorcy, w rozumieniu RODO, przetwarzanych w celu świadczenia usługi Webinaru.

2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane na podstawie wskazania imienia, adresu poczty elektronicznej oraz telefonu w celu realizacji usługi Webinaru.

3. Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługobiorcę Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy (np. związanego z potencjalną możliwością sporu między Usługodawcą a Usługobiorcą do czasu przedawnienia takich potencjalnych roszczeń).

4. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa w tym RODO, w tym prawa dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych. Usługobiorcy przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza powyższe przepisy.

5. Usługobiorca zobowiązuje się do zapoznania się z klauzulą informacyjną dostępną pod adresem: https://www.srpgroup.pl/clkn/rel/f-3-lightbox.html

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi Webinaru, zgodnie z Regulaminem.

7. Usługodawca zachęca również do zapoznania się z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://www.srpgroup.pl/clkn/rel/f-3-lightbox.html

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem _______________________ Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych przepisów prawa.