12 kwietnia 2024

Anna Domin

Wypowiedzenie zmieniające

Prawidłowo skonstruowane wypowiedzenie zmieniające powinno być złożone na piśmie i zawierać dwa elementy: oświadczenie pracodawcy o zamiarze zakończenia zatrudniana pracownika na dotychczasowych warunkach oraz jasną i konkretną propozycję nowych warunków pracy lub płacy. Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy do wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy […]

Prawidłowo skonstruowane wypowiedzenie zmieniające powinno być złożone na piśmie i zawierać dwa elementy: oświadczenie pracodawcy o zamiarze zakończenia zatrudniana pracownika na dotychczasowych warunkach oraz jasną i konkretną propozycję nowych warunków pracy lub płacy.
Zgodnie z art. 42 § 1 Kodeksu pracy do wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia umowy o pracę. Zastosowanie znajdą tu więc przepisy dotyczące okresu i terminu wypowiedzenia, konsultacji z zakładową organizacją związkową, zakazu wypowiadania pracy niektórym pracownikom, np. pracownicom na urlopie macierzyńskim, oraz dotyczące koniczności uzasadniania wypowiedzenia.
Aby nowe warunki mogły wejść w życie, konieczne jest złożenie przez pracownika oświadczenia o ich przyjęciu lub niezłożenie oświadczenia o odmowie ich przyjęcia. Przyjmuje się, że na złożenie oświadczenia pracownik ma czas do połowy przysługującego mu okresu wypowiedzenia. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. Jeśli go nie ma, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.
Przepisy kodeksu pracy nie stawia pracownikowi żadnych wymagań co do formy takiego oświadczenia (może być ustne), ale pracodawca powinien wymagać formy pisemnej dla celów dowodowych.
Z art. 42 § 3 Kodeksu pracy wynika, że tylko wyraźne oświadczenie pracownika o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków pracy lub płacy, złożone przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia. Jeżeli pracownik w tym czasie nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, to należy uznać, że wyraził zgodę.
Zgodnie z wyrokiem SN z 22 lipca 1998 r. (I PKN 254/98) zaskarżenie przez pracownika zasadności wypowiedzenia zmieniającego do sądu pracy nie zastępuje oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, ponieważ są to dwa różne oświadczenia. Pozew o orzeczenie bezskuteczności wypowiedzenia zmieniającego może zastąpić oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków tylko w razie łącznego zajścia dwóch okoliczności: odpis musi być doręczony pracodawcy w terminach przewidzianych na odmowę przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego (data doręczenia pozwu jest datą złożenia oświadczenia przez pracownika), a poza tym treść pozwu powinna jasno wskazywać na brak zgody pracownika. W przeciwnym razie należy przyjąć, że występując do sądu, pracownik zmierza do zachowania dotychczasowych warunków umowy, ale gdy brak takiej możliwości, to nie zamierza rezygnować z miejsca pracy nawet na zmienionych (gorszych) warunkach.