Wielkie porządki w KRS - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Wielkie porządki w KRS

Ministerstwo Sprawiedliwości opracowało założenia do projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), które mają doprowadzić do podniesienia aktualności i rzetelności publikowanych w nim danych. Jest to niezwykle ważne dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ponieważ informacje zaczerpnięte z KRS-u stanowią istotny element oceny wiarygodności przyszłych partnerów biznesowych.
Zmiany pozwolą wyeliminować z rejestru tzw. martwe podmioty, czyli spółki, które zakończyły prowadzenie faktycznej działalności operacyjnej, natomiast nie zostały zlikwidowane i wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Tego typu podmioty nie wywiązują się z obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych, a nierzadko zdarza się, że nie posiadają również organu uprawnionego do reprezentacji.
Przykładowo osoby wchodzące w skład zarządu spółki z o.o. składają rezygnację (np. w związku z zaprzestaniem prowadzenia faktycznej działalności przez spółkę), co powoduje wygaśnięcie ich mandatu, a zgromadzenie wspólników nie powołuje nowych osób do zarządu spółki.
W obecnym stanie prawnym sąd rejestrowy jest zobowiązany (w myśl art. 24 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym) w każdym przypadku, gdy stwierdzi, że podmiot wpisany do rejestru nie złożył dokumentów, których złożenie jest obowiązkowe, wezwać podmiot do wypełniania ustawowego obowiązku pod rygorem nałożenia grzywny na zobowiązanych. W praktyce sąd prowadzi procedurę wobec „martwych podmiotów“, nawet jeśli nie ma realnych szans, że wywiążą się one ze swoich obowiązków (np. gdy korespondencja kierowana na adres wpisany do rejestru wraca z adnotacją „adresat nieznany). W przypadku braku reakcji w wyznaczonym terminie sąd rejestrowy musi nakładać kolejne grzywny na obowiązanych i kierować je do egzekucji, mimo że egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna i umarzana.
Projektowana regulacja zmierza do podniesienia efektywności postępowań prowadzonych przez sąd rejestrowy, ponieważ zakłada, że sąd rejestrowy będzie miał możliwość niewszczynania postępowania przymuszającego, w sytuacji gdy brak jest realnych szans na jego skuteczne przeprowadzanie (np. gdy poprzednie procedury nie odniosły rezultatu). Co więcej, w takiej sytuacji sąd będzie miał obowiązek wszcząć postępowanie o rozwiązanie i wykreślenie „martwego podmiotu“ z KRS-u, co korzystnie wpłynie na jakość publikowanych w rejestrze danych oraz doprowadzi do sytuacji, gdy publikowane w nim informacje będą zgodne ze stanem rzeczywistym.

Zmiany pozwolą wyeliminować z rejestru tzw. martwe podmioty, czyli spółki, które zakończyły prowadzenie faktycznej działalności operacyjnej, natomiast nie zostały zlikwidowane i wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.12

Autor wpisu oraz
Mistrz prawa na stronie rachelski.pl

Anna Domin

Anna Domin

DYREKTOR MARKETINGU

Filozof, Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, Instytut Filozofii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kreowanie wizerunku w oparciu o strategię marketingową 360, Specjalizuje się w obszarach związanych z marketingiem i PR, budowaniem doświadczania z marką i kreowaniem efektywnej komunikacji z rynkiem. Jej publikacje ukazywały się na łamach takich tytułów jak: Marketing i Biznes, Magazif, Design Alive, Architecture Snob, Architect@Work.