O tym warto pamiętać przy zakupie ubezpieczenia

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia powinniśmy zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia. Naszą uwagę w szczególności winny przykuć postanowienia dotyczące wyłączenia […]

  1. Strona główna
  2. 2013
  3. O tym warto pamiętać przy zakupie ubezpieczenia

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia powinniśmy zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia. Naszą uwagę w szczególności winny przykuć postanowienia dotyczące wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej i sposób kalkulacji odszkodowania.
Miej oczy szeroko otwarte. Szczególną uwagę zwróć na: – zakres opieki zdrowotnej, dostęp do poradni specjalistycznych i rodzaje badań objętych ubezpieczeniem (zazwyczaj ubezpieczyciel oferuje kilka pakietów usług, np. standardowy i rozszerzony); w przypadku rodzin z dziećmi istotne jest, czy ubezpieczenie obejmuje stały dostęp do lekarza pediatry oraz całodobowe wizyty domowe dla dziecka; – jakie usługi zostały z ubezpieczenia wyłączone (w umowie może znaleźć się np. zapis, że ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia jedynie tych chorób, które pojawiły się po zawarciu umowy ubezpieczenia, co ma kluczowe znaczenia dla osób cierpiących na choroby przewlekłe); – jaki jest obszar świadczonych usług (w tym zasięg wizyt domowych), sieć placówek oraz godziny ich otwarcia; – czy umowa przewiduje limity na leczenie – w jakich sytuacjach istnieje konieczność dopłat; – termin ubezpieczenia, w jakim istnieje ochrona ubezpieczeniowa oraz ewentualny okres karencji, w trakcie którego ubezpieczyciel nie udziela ochrony, chyba że do zdarzenia dojdzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku; – okres ubezpieczenia – od kiedy się rozpoczyna ochrona ubezpieczeniowa i z upływem, jakiego okresu się kończy (zwykle jest zawierana na jeden rok, o ile strony w umowie nie ustalą innego okresu ubezpieczenia); – górna granica wieku osoby, która może zawrzeć ubezpieczenie (zazwyczaj 65 lub 60 lat); – kiedy można wypowiedzieć lub rozwiązać umowę ubezpieczenia.
Warto też pamiętać, że umowy tego typu bardzo często zawieramy z agentami (brokerami ubezpieczeniowymi) działającymi na rzecz firmy świadczącej usługi.
Ujawnij wszystkie informacje Podpisując umowę ubezpieczenia zdrowotnego należy też mieć świadomość konsekwencji w przypadku, gdy informacje stanowiące podstawę wystawieniu polisy są błędne lub nieprawdziwe. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia, ubezpieczyciel prosi zazwyczaj o wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia ubezpieczonego. Znajdują się tam pytania dotyczące m.in. przebytych chorób, zabiegów oraz stylu życia (np. palenia papierosów). Zebrane informacje pozwalają ubezpieczycielowi ocenić ryzyko związane z ubezpieczeniem danej osoby, co przekłada się na wysokość kosztów ubezpieczenia, zmianę standardowych warunków umowy, a w skrajnych przypadkach na odmowę objęcia ubezpieczeniem. Konsekwencją zafałszowania danych w ankiecie może być w przyszłości odmowa wypłaty odszkodowania lub konieczność zwrotu kosztów leczenia. Lepiej więc podać przy zawarciu umowy wszystkie informacje, które mogą mieć wpływ na ryzyko ponoszone przez ubezpieczyciela i wysokość składki.
Zadbaj o to wcześniej Podsumowując, ze względu na okres karencji o prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym powinno się myśleć z wyprzedzeniem, a nie dopiero wtedy, kiedy zachodzi potrzeba częstszych wizyt lekarskich i specjalistycznych badań.

Menu