Źródło: Gazeta Finansowa Data: 6 luty 2009 r. Autor: Paweł Kowalski Pod pojęciem stowarzyszenia „non-profit” rozumieć należy stowarzyszenie, którego celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, a które nie jest nastawione na osiąganie zysków. Z punktu widzenia regulacji prawnych dla omawianej kwestii zasadnicze znaczenie ma ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. — Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Analiza zapisów Z kolei art. 3 ust. 2 ustawy określa, że organizacjami pozarządowymi są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia. Analiza powyższych zapisów prowadzi do wniosku, że ustawodawca definiując organizację pozarządową wskazał na stowarzyszenie, jako na jedną z podstawowych form prawnych, w jakich działać mogą takie organizacje. Wystarczy 15 osób Jeżeli chodzi o kwestie związane z założeniem oraz funkcjonowaniem stowarzyszenia, to aktem prawnym regulującym wspomniane kwestie jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Do założenia stowarzyszenia potrzebne jest minimum 15 osób, które uchwalają statut oraz wybierają komitet założycielski. Ustawa dosyć szczegółowo normuje kwestie dotyczące wymaganych elementów statutu, czyli tego co statut stowarzyszenia powinien zawierać, takie jak np. nazwa, siedziba czy władze stowarzyszenia. Ważny cel działania Z punktu widzenia omawianej kwestii istotne jest określenie celu działania stowarzyszenia oraz sposobu realizacji założonego celu. Jeżeli ma to być stowarzyszenie „non-profit”, zajmujące się działalnością pożytku publicznego, to należy to zamieścić w statucie, jednocześnie określając zakres działalności pożytku publicznego, którym zakładane stowarzyszenie ma się zajmować. Należy pamiętać, że aby stowarzyszenie mogło uzyskać status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, musi spełniać wymagania szczegółowo określone w art. 20 tej ustawy, które to wymagania w pewnym zakresie odnoszą się również do treści statutu. WpisdoKRS Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisu do rejestru stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną. Jeżeli stowarzyszenie spełnia wymagania odnoszące się do organizacji pożytku publicznego określone w art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, taka informacja również podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – z chwilą wpisu informacji do rejestru stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z art. 17 ust. 4 Prawa o stowarzyszeniach postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru jest wolne od opłat sądowych. Zwolnienie z dochodowego Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych — w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy

Chcemy, aby nasze artykuły były dla Ciebie interesujące i zawierały praktyczne informacje. Oddaj głos w naszej sondzie i zdradź nam, jakie tematy są dla Ciebie szczególnie ważne.