Źródło: Rzeczpospolita Dostawca: Presspublica Data: 30 lipca 2007

Musisz zgłosić koniec prac

SAMOWOLE BUDOWLANE Brak odbioru domu

Musisz zgłosić koniec prac

Kiedy zbudujemy dom, musimy uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie. Inaczej nasze mieszkanie zostanie uznane za samowolę budowlaną

JANUARY N. MISIAK

Odbiór techniczny to inna nazwa ostatecznej decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku.

– Jeżeli inwestor w pozwoleniu na budowę domu został zobowiązany do uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie, powinien wystąpić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o wydanie takiej decyzji. Jeśli tego nie uczyni, jego dom zostanie uznany za samowolę budowlaną – wyjaśnia Przemysław Adamus z kancelarii Rachelski i Wspólnicy.

Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie, musimy najpierw zawiadomić inspektora budowlanego o zakończeniu prac budowlanych. Do tego wniosku należy załączyć określone dokumenty – wymienia je art. 57 ustawy – Prawo budowlane. Następnie inspektor dokona kontroli obiektu.

– Ta obowiązkowa kontrola ma stwierdzić, czy prace były prowadzone zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Trzeba za nią zapłacić. Opłaty dokonuje inwestor. Jej wysokość zależy od rodzaju obiektu budowlanego – wyjaśnia Renata Sobolewska, partner zarządzający w kancelarii Chłopecki, Sobolewska i Wspólnicy. – Sam jednak brak protokołu z kontroli nie oznacza, że dom zostanie uznany za samowolę. Nie trzeba więc rozpoczynać żadnego procesu legalizacyjnego – dodaje. Jeśli jednak nie złożymy wniosku z dokumentacją, nasza inwestycja zostanie uznana za samowolę budowlaną.

Samowolę można zalegalizować – w niektórych wypadkach bezpłatnie.

– Darmowa legalizacja jest możliwa tylko wtedy, gdy budowa lub rozbudowa obiektu została ukończona między 1 stycznia 1995 r. a 11 lipca 1998 r. – podpowiada Przemysław Adamus. Nie ma jednak za dużo czasu na bezpłatną legalizację, bo zgodnie z nowelą prawa budowlanego wnioski można składać do końca 2007 r. W innych sytuacjach, czyli w razie zakończenia budowy przed 1 stycznia 1995 r. lub po 11 lipca 1998 r., legalizacja pociąga za sobą koszty.

Wysokość opłaty legalizacyjnej wylicza się na podstawie wzoru podanego w prawie budowlanym (załącznik). Podstawowa stawka wynosi 500 zł. Mnoży się ją przez 50 i przez odpowiedni współczynnik kategorii i wielkości obiektu, co również jest zawarte w załączniku do prawa budowlanego.

Jeśli wnioskodawca twierdzi, że wyliczona opłata jest za wysoka, ma prawo odwołać się od postanowienia. Musi jednak tego dokonać w ciągu siedmiu dni. Jeśli natomiast nie odwoła się i nie zapłaci, musi się liczyć z nieprzyjemnymi konsekwencjami – inspektor może wydać decyzję o rozbiórce.

Dorota Kaczyńska