Księgi wieczyste będą bardziej dostępne dla przedsiębiorców

Od 1 grudnia 2013 r. zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Celem nowelizacji jest wzmocnienie […]

  1. Strona główna
  2. 2013
  3. Księgi wieczyste będą bardziej dostępne dla przedsiębiorców

Od 1 grudnia 2013 r. zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Celem nowelizacji jest wzmocnienie zasady jawności ksiąg wieczystych, przy uwzględnieniu aktualnie dostępnych możliwości technicznych.

Proces mający na celu umożliwienie dostępu do ksiąg wieczystych za pośrednictwem Internetu trwa już od dłuższego czasu. Zainicjowała to nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece z 2001 roku, a następnym krokiem na tej drodze było wejście w życie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 20 sierpnia2003 r. normującego kwestie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie informatycznym. Można zatem powiedzieć, że najnowsze zmiany stanowią kontynuację działań ustawodawcy zmierzających do pełnej informatyzacji systemu ksiąg wieczystych oraz do jak najszerszego udostępnienia wglądu do nich za pośrednictwem sieci. Zasadniczym celem jest zagwarantowanie ustawowego powszechnego i bezpłatnego dostępu do treści księgi wieczystej za pośrednictwem internetu.

W obecnym stanie prawnym przeglądanie treści ksiąg wieczystych w systemie informatycznym uregulowane jest przepisami rozporządzenia, nowelizacja natomiast wprowadza gwarancję dostępu do treści księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu na poziomie ustawowym. Wzmacniając tym samym gwarancję powszechnej dostępności do ich treści za pomocą systemu informatycznego, co niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia zasady jawności ksiąg wieczystych.

Jeśli chodzi o konkretne, praktyczne rozwiązania, które wejdą w życie 1 grudnia 2013 r., należy skazać przede wszystkim umożliwienie bezpłatnego przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem internetu każdej osobie, która zna numer księgi wieczystej. Co więcej, nowelizacja ułatwi uzyskiwanie dokumentów z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

Osoba zainteresowana będzie mogła złożyć wniosek o wydanie odpisu, wyciągu lub zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej za pośrednictwem internetu, co w obecnym stanie prawnym nie jest możliwe. Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych umożliwi również wnioskodawcy samodzielne wydrukowanie żądanego dokumentu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W takim przypadku wydruki dokumentów będą miały moc dokumentów wydawanych przez sąd. Oznacza to, że w praktyce osoba zainteresowana uzyskaniem odpisu księgi wieczystej będzie mogła załatwić sprawę za pośrednictwem sieci, bez potrzeby osobistego stawiennictwa w ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, czy też bez konieczności odbioru korespondencji wysyłanej za pomocą poczty.

Zauważyć też trzeba, że wniosek składany drogą elektroniczną, przy umożliwieniu wnioskodawcy samodzielnego wydruku żądanego dokumentu będzie tańszy niż wniosek składany i realizowany drogą tradycyjną.

Nowym rozwiązaniem, które bez wątpienia przyniesie przedsiębiorcom sporą korzyść jest rozszerzenie katalogów dokumentów wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych o wspomniane już wcześniej wyciągi, czyli odpisy z poszczególnych działów księgi wieczystej. Obecnie możliwe jest wydanie odpisu całej księgi wieczystej, po nowelizacji można będzie złożyć wniosek o wydanie wyciągu obejmującego wyłącznie dany dział księgi wieczystej.

Przykładowo, jeżeli dana osoba potrzebować będzie dokumentu potwierdzającego jej prawo własności danej nieruchomości, będzie mogła złożyć niosek o wydanie wyciągu obejmującego jedynie wpisy w dziale II księgi wieczystej, nie będzie musiała składać wniosku o wydanie odpisu zawierającego wszystkie dane wpisane do księgi wieczystej. Opłaty za wydawanie wyciągów, które zostaną określone rozporządzeniem, powinny być niże niż opłaty za odpisy całej księgi wieczystej.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie instytucji umożliwiającej wyszukiwanie ksiąg wieczystych w bazie danych ksiąg wieczystych podmiotom enumeratywnie wymienionym w ustawie, w przypadku gdy jest to niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych, m.in. sądom, prokuraturze, komornikom, notariuszom. Po uzyskaniu zgody ministra sprawiedliwości uprawnione podmioty będą mogły składać wielokrotnie i bez ograniczenia w czasie wnioski o wyszukanie ksiąg wieczystych według kryteriów, które zostaną określone w rozporządzeniu.

Zmiana ta może korzystnie wpłynąć na usprawnienie działań komorniczych, a w szczególności efektywność procedury ustalania majątku dłużnika, a co za tym idzie skuteczność egzekucji. Komornik będzie miał bowiem możliwość wyszukiwania ksiąg wieczystych, np. po danych osobowych właściciela. Jest to więc korzystna zmiana dla wierzycieli, w tym m.in. dla przedsiębiorców.

Menu