Kopia może zastąpić dokument

TEZA: W postępowaniu klauzulowym sąd nie może domagać się oryginału wyciągu z KRS, jeżeli wnioskodawca przedstawił kopię poświadczoną przez radcę […]

  1. Strona główna
  2. 2011
  3. Kopia może zastąpić dokument

TEZA:
W postępowaniu klauzulowym sąd nie może domagać się oryginału wyciągu z KRS, jeżeli wnioskodawca przedstawił kopię poświadczoną przez radcę prawnego.
STAN FAKTYCZNY:
Bank, który połączył się z innymi bankami, wystawił tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi i wystąpił do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności. Sąd rejonowy oddalił wniosek, ponieważ kserokopię odpisu z KRS o połączeniu banków poświadczył za zgodność pełnomocnik wierzyciela. Sąd stwierdził, że dokument nie spełnia wymogu wykazania przejścia uprawnienia dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

SYGN. AKT III CZP 98/10
***
Wystarczy, że profesjonalny pełnomocnik poświadczy kopię
Wojciech Ostrowski radca prawny kancelaria Rachelski i Wspólnicy
Art. 129 par. 2 k.p.c. umożliwia profesjonalnym pełnomocnikom poświadczenie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem na potrzeby toczącego się postępowania. Przepis wzbudzał kontrowersje co do możliwości zastosowania go w postępowaniu klauzulowym,gdy uprawnienia i obowiązki nadane tytułem egzekucyjnym przejdą na inny podmiot jeszcze przed nadaniem klauzuli. Dla nadania jej konieczne jest wskazanie dokumentu stanowiącego podstawę nabycia uprawnień z tytułu egzekucyjnego. Może to być odpis z KRS wskazujący na przejęcie uprawnionej (zobowiązanej) z tytułu egzekucyjnego spółki przez inną spółkę. SN nie miał wątpliwości, że dokument nie musi być składany w oryginale. Wystarczy, że pełnomocnik poświadczy kopię dokumentu za zgodność. Stanowisko SN upraszcza postępowanie tam, gdzie formalizm nie jest konieczny.

Menu