Kiedy można zgłosić firmę zalegającą z płatnościami do biura informacji gospodarczej - Kancelaria Prawna Rachelski & Wspólnicy

12 kwietnia 2024

Anna Domin

Kiedy można zgłosić firmę zalegającą z płatnościami do biura informacji gospodarczej

Akademia prawa gospodarczego cz. 772

Kiedy można zgłosić firmę zalegającą z płatnościami do biura informacji gospodarczej

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna Data: 26.10.2010 Autor: Stanisław Rachelski

Akademia prawa gospodarczego cz. 772

W jakiej sytuacji można zgłosić firmę zalegającą zwypełnieniem zobowiązań finansowych do biura informacji gospodarczej? Biura informacji gospodarczej (BIG) powstały na podstawie ustawy oudostępnianiu informacji gospodarczych iwymianie danych gospodarczych (zwanej dalej ustawą). Ich rolą jest udostępnianie informacji pochodzących zarówno zsektora bankowego, jak iwszystkich pozostałych sektorów gospodarki. Chcąc przekazać do biura informacje dotyczące dłużnika, wierzyciel musi zawrzeć zbiurem umowę oudostępnianie informacji gospodarczych. Sporządza się ją na piśmie pod rygorem nieważności. Rejestracja izałożenie konta wBIG-u są darmowe, jednak za w PiS dłużnika pobierana jest opłata. Na polskim rynku funkcjonują obecnie trzy biura prowadzące „czarne listy dłużników“. Decydując się na usługi któregoś z nich (nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać ztrzech naraz) – poza ceną usługi – należy zwrócić uwagę na wielkość bazy, współpracę zróżnego typu instytucjami oraz wyniki ściągalności zaległych płatności. Zgodnie zustawą, wierzyciel może przekazać do biura informacje gospodarcze ozaległych zobowiązaniach innego przedsiębiorcy (dłużnika niebędącego konsumentem) wyłącznie wówczas, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: zobowiązanie powstało w związku zokreślonym stosunkiem prawnym, wszczególności z tytułu umowy związanej zwykonywaniem działalności gospodarczej; łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500 zł oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni (w przypadku dłużnika – konsumenta – minimalna kwota wynosi 200 zł); upłynął co najmniej miesiąc od przekazania dłużnikowi wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie ozamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej. W przypadku wierzyciela – przedsiębiorcy – dowodem posiadania wymagalnej wierzytelności może być chociażby umowa lub niezapłacona faktura. Osoba fizyczna, która chce zgłosić dłużnika, musi natomiast dysponować tytułem wykonawczym zaopatrzonym wklauzulę wykonalności.